Oficjalna strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

 1. osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku ( kobieta – ukończone 60 lat, mężczyzna – ukończone 65 lat), lub niepełnosprawności (umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności), jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód , jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje.


Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444,00 złotych miesięcznie;
 2. w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie;
 3. kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 złotych miesięcznie;


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o pomoc,
 2. Dowód osobisty,
 3. Zaświadczenie z ZUS dot. nie pobierania świadczeń emerytalno – rentowych,
 4. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 5. Zaświadczenie o osiąganych dochodach netto (po odjęciu podatku i  składek na ubezpieczenie społeczne) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania,
 6. Decyzja lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zaliczeniu do bezrobotnych i wysokości pobierania zasiłku z tego tytułu,
 7. Inne, wskazane przez pracownika socjalnego dokumenty.


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Decyzje wydawane są w formie pisemnej w terminie 30 dni od złożenia wniosku.

Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (rodzinnego).

Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania pomocy społecznej lub o zmianie sytuacji osobistej i  majątkowej osoby, lub rodziny korzystającej z pomocy). W sprawach niecierpiących zwłoki wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od złożenia wniosku. W toku wywiadu ustala się sytuację osobistą i  majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się o przyznanie pomocy.


Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Koszalinie ul. Władysława Andersa 34 za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Podstawa prawna:

 1. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z  pomocy społecznej (Dz.U. nr 135, poz. 950)
 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004r. Nr 64 ( z późniejszymi zmianami))
 4. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego Dz. U. Nr 77 poz. 672
 5. Ustawa z dnia 27.08.2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 210 poz. 2135).

© 2011 Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 535
ustronie-mor@post.pl, www.ustronie-morskie.pl