Oficjalna strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

Zasiłek celowy specjalny

Zasiłek okresowy specjalny może być przyznany w  szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego, jeżeli dochód lub posiadane przez nich zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w szczególności ze względu na:

 1. długotrwałą chorobę,
 2. niepełnosprawność,
 3. brak możliwości zatrudnienia,
 4. brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie, na której ciążył obowiązek alimentacyjny,
 5. możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów
 6. zabezpieczenia społecznego .

Miesięczna wysokość zasiłku okresowego nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek.
 2. Dowód osobisty.
 3. Zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto ( po odjęciu podatku i  składek na ubezpieczenie społeczne) z  miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 4. Zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy i  braku propozycji zatrudnienia oraz przekwalifikowania.
 5. Osoba niepełnosprawna – jeden z wymienionych dokumentów:
  1. orzeczenie Komisji do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia,
  2. orzeczenie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
  3. orzeczenie Lekarza Orzecznika z ZUS.
 6. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność stosowania np. specjalnej diety, lekarstw.
 7. Inne, wskazane przez pracownika socjalnego dokumenty.


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Decyzje wydawane są w formie pisemnej w terminie 30. dni od dnia złożenia podania.

Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (rodzinnego).

Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego w terminie 14. dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia lub o zmianie sytuacji osobistej majątkowej osoby lub rodziny korzystającej z pomocy. W sprawach niecierpiących zwłoki wywiad przeprowadza się w terminie 2. dni od dnia powzięcia wiadomości o  potrzebie przyznania świadczenia.

W toku wywiadu ustala się sytuację osobistą i majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się
o przyznanie pomocy.


Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Koszalinie ul. Władysława Andersa 34 za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Ustroniu Morskim, w terminie 14. dni od dnia doręczenia decyzji.


Podstawa prawna:

 1. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 2. Ustawa z dnia 12. marca 2004r.  o pomocy społecznej (Dz. U. , Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 marca 1997r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zasiłku okresowego ( Dz. U. nr 26 poz. 140).
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie wywiadu środowiskowego (…) – Dz. U. z 2001 r., Nr 114, poz. 1220.

© 2011 Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 535
ustronie-mor@post.pl, www.ustronie-morskie.pl