Oficjalna strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny;
 3. w szczególności ze względu na:
  1. długotrwałą chorobę,
  2. niepełnosprawność,
  3. bezrobocie,
  4. możliwość utrzymania nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.


Zasiłek okresowy ustala sie w wysokości:

 1. W przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444,00 zł miesięcznie;
 2. W przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

W 2006 i 2007 roku minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej 35% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 2. w przypadku rodziny – 25% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.
 3. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł miesięcznie.


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o pomoc,
 2. Dowód osobisty,
 3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 4. Zaświadczenie lekarskie o długotrwałej lub ciężkiej chorobie;
 5. Zaświadczenie o osiągniętych dochodach w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku pomniejszone o podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub w przypadku utraty dochodu z  miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i  źródło ich uzyskania,
 6. Decyzja lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zaliczeniu do bezrobotnych i wysokości pobierania zasiłku z tego tytułu,
 7. Dowód otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalne;
 8. Zaświadczenie wystawione przez szkołę potwierdzające kontynuację nauki w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej lub wyższej,
 9. Inne, wskazane przez pracownika socjalnego dokumenty.


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Decyzje wydawane są w formie pisemnej w terminie 30 dni od złożenia wniosku.

Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W toku wywiadu ustala się sytuację osobistą i majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się o przyznanie pomocy.


Tryb odwoławczy:

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie ul. Władysława Andersa 34 za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w  terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Podstawa prawna:

 1. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku o  pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004r. Nr 64 ( z  późniejszymi zmianami))
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z  pomocy społecznej (Dz.U. nr 135, poz. 950)
 3. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego Dz. U. Nr 77 poz. 672
 4. Kodeks Postępowania Administracyjnego

© 2011 Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 535
ustronie-mor@post.pl, www.ustronie-morskie.pl