Oficjalna strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy przysługuje osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa,
 2. sieroctwa,
 3. bezdomności,
 4. bezrobocia,
 5. niepełnosprawności,
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 7. przemocy w rodzinie,
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo– wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 13. alkoholizmu lub narkomanii,
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477,00 zł,
 2. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (351,00 zł), (np. 3 osobowa rodzina 3×351,00 zł=1053,00 zł)


Zasiłek celowy jest przyznawany na:

zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie całości lub części kosztów zakupu:

 1. żywności,
 2. leków i leczenia,
 3. opału,
 4. odzieży,
 5. niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
 6. drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,

a także:

 1. w formie pokrycia kosztów pogrzebu,
 2. w formie biletu kredytowanego,
 3. w formie pomocy pieniężnej lub rzeczowej w celu ekonomicznego usamodzielnienia (jednorazowy zasiłek celowy lub nieoprocentowana pożyczka).

Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów i powszechnym ubezpieczeniu w  Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie i rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zasiłek taki może być przyznany niezależnie od dochodu i  może nie podlegać zwrotowi.


Wymagane dokumenty:

 1. Podanie,
 2. Dowód osobisty,
 3. Zaświadczenie o osiąganych dochodach netto (po odjęciu podatku i  składek na ubezpieczenie społeczne) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania,
 4. Decyzja lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zaliczeniu do bezrobotnych i wysokości pobierania zasiłku z tego tytułu,
 5. Inne, wskazane przez pracownika socjalnego dokumenty.


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Decyzje wydawane są w formie pisemnej w terminie 30 dni od złożenia podania.

Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (rodzinnego).

Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego w terminie 14 dni od dnia złożenia podania (powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania pomocy społecznej lub o zmianie sytuacji osobistej i  majątkowej osoby, lub rodziny korzystającej z pomocy). W sprawach niecierpiących zwłoki wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od złożenia podania. W toku wywiadu ustala się sytuację osobistą i  majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się o przyznanie pomocy.


Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Koszalinie ul. Władysława Andersa 34 za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w 2-3 w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Podstawa prawna:

 1. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z  pomocy społecznej (Dz.U. nr 135, poz. 950)
 3. art. 7; art. 8 ust 1,2 ; art.39 ust 1,2,3,4; art. 40 ust.1,2,3 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004r. Nr 64 ( z późniejszymi zmianami))
 4. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego Dz. U. Nr 77 poz. 672.

© 2011 Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 535
ustronie-mor@post.pl, www.ustronie-morskie.pl