Oficjalna strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

Zamówienia Publiczne – Zapytania Ofertowe

                       

PROTOKÓŁ

zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro

1. Przedmiot zamówienia:

robota budowlana                                            

dostawa                                                     

usługa                                                                      X

na: przeprowadzenie kursu

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i  przeprowadzenie kursu języka niemieckiego  dla 12  uczestników projektu „Jesteśmy aktywni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałnie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

3. Rozeznanie rynku:

 1. Zapytanie skierowano do :

1)     Usługi  Edukacyjne „eduCafe” Dominika Pfeif

ul. Walki Młodych  24/10

78 – 100 Kołobrzeg, e-mail: educafe@o2.pl

2)     Blue House s.c. Justyna Szymańska – Blackler, Sławomir Krakowski

Plac Wolności 6,

78 – 400 Szczecinek, e-mail: kolobrzeg@bluehouse.pl

3)     Szkoła Języków Obcych Europa s.c.  Bartłomiej Wągrowski, Anna Wągrowska

ul. Łopuskiego 23

78 – 100 Kołobrzeg, e-mail: biuro@szkolaeuropa.pl

 

 

Zapytania skierowano za pośrednictwem  poczty elektronicznej  oraz zamieszczono ogłoszenie na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej : www.gops.ustronie-morskie.pl .

 

 1. Zestawienie  Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze  streszczeniem oceny  i porównania złożonych ofert, zawierającym  punktację przyznaną ofertą:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

            ( cena – 100% )

Razem liczba pkt

1.

Szkoła Języków Obcych Europa s.c.  Bartłomiej Wągrowski, Anna Wągrowska

ul. Łopuskiego 23

78 – 100 Kołobrzeg

98,00 pkt

 

( 6 500,00 brutto)

 

98 pkt

2.

Usługi  Edukacyjne „eduCafe”  Dominika Pfeif

ul. Walki Młodych  24/10

78 – 100 Kołobrzeg

              100,00 pkt

 

( 6 360,00 brutto )

 

100 pkt

 

C.    Wybór oferty

Po analizie otrzymanych ofert wraz z wymaganymi dokumentami  dokonano wyboru najkorzystniejszej  oferty. Jest to oferta złożona przez:

 

Usługi  Edukacyjne „eduCafe”  Dominika Pfeif

ul. Walki Młodych  24/10

78 – 100 Kołobrzeg

 

 

                                                                                                                                             Zatwierdzam:

                                                                                                                                            Kierownik GOPS

                                                                                                                                            Izabela Poznańska        

 

Sporządził:  Koordynator projektu -  Małgorzata Hawańczak

                       

PROTOKÓŁ

zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro

1. Przedmiot zamówienia:

robota budowlana                                            

dostawa                                                     

usługa                                                                      X

na: przeprowadzenie warsztatów

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i  przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego i prawidłowego funkcjonowania rodziny dla 12  uczestników projektu „Jesteśmy aktywni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałnie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

3. Rozeznanie rynku:

 1. Zapytanie skierowano do :

1)     Usługi  Edukacyjne „eduCafe” Dominika Pfeif

ul. Walki Młodych  24/10

78 – 100 Kołobrzeg, e-mail: educafe@o2.pl

2)     Zachodniopomorskie Centrum  Szkoleń i Wsparcia Przedsiębiorczości

ul. Budowlana 27

78 – 100 Kołobrzeg , e-mail: szkolenia@zachodniopomorskie.edu.pl

3)     Blue House s.c. Justyna Szymańska – Blackler, Sławomir Krakowski

Plac Wolności 6,

78 – 400 Szczecinek, e-mail: kolobrzeg@bluehouse.pl

 

Zapytania skierowano za pośrednictwem  poczty elektronicznej  oraz zamieszczono ogłoszenie na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej : www.gops.ustronie-morskie.pl .

 

 1. Zestawienie  Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze  streszczeniem oceny  i porównania złożonych ofert, zawierającym  punktację przyznaną ofertą:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba pkt w  kryterium

( Cena łączna za realizację zamówienia – 60%; Doświadczenie kadry realizującej działanie w pracy z osobami opisanymi w grupie docelowej – 20%; Merytoryczna zawartość programu działania dostosowana do osiągnięcia celu działania  i warunków grupy docelowej – 20 %)

Razem liczba pkt

1.

Zachodniopomorskie Centrum  Szkoleń
i Wsparcia Przedsiębiorczości

ul. Budowlana 27

78  – 100 Kołobrzeg

 

1.    60%

2.      20%

3.      15%

cena za realizację zamówienia – 2 950,00 zł

95 pkt

2.

Usługi  Edukacyjne „eduCafe”  Dominika Pfeif

ul. Walki Młodych  24/10

78 – 100 Kołobrzeg

1.      59%

2.      19%

3.      10%

cena za realizację zamówienia – 3 000,00 zł

88 pkt

 

C.    Wybór oferty

Po analizie otrzymanych ofert wraz z wymaganymi dokumentami  dokonano wyboru najkorzystniejszej  oferty. Jest to oferta złożona przez:

Zachodniopomorskie Centrum  Szkoleń
i Wsparcia Przedsiębiorczości

ul. Budowlana 27

78 – 100 Kołobrzeg.

                                                                       

                                                                                                                                           Zatwierdzam:

                                                                                                                                          Kierownik GOPS

                                                                                                                                         Izabela Poznańska        

 

Sporządził:

Koordynator projektu -  Małgorzata Hawańczak

       Ustronie Morskie, dnia 01.10.2012r.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W USTRONIU MORSKIM

UL. OSIEDLOWA 2B, 78-111 USTRONIE MORSKIE

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy : złożenia oferty na przeprowadzenie kursu języka niemieckiego

 

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim jako partner, realizuje projekt systemowy „Jesteśmy aktywni” edycja 2012, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Jednym z działań projektu jest aktywna integracja edukacyjna, polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu z języka niemieckiego dla uczestników projektu
i jest przedmiotem zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości  14.000 euro, które Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim zleci zgodnie z Regulaminem postępowania w przypadku zamówień poniżej kwoty 14.000 euro

 

            Przedmiot zamówienia:

Zaplanowanie i przeprowadzenie kursu języka niemieckiego, obejmujące: przygotowanie programu i przeprowadzenie na jego podstawie w/w kursu dla grupy docelowej opisanej poniżej.

 

            Grupa docelowa:

12  osób – mieszkańców  gminy Ustronie Morskie, znajdujących się w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata ) , korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej   (w tym np. w formie pracy socjalnej) bez względu na okres korzystania z tych świadczeń, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym szczególnie z uwagi na fakt bycia osobą:

Ø      Bezrobotną,

Ø      Nieaktywną zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi,

Ø      Niepełnosprawną, posiadającą ważne orzeczenie o niepełnosprawności,

Ø      Z problemami w sprawach opiekuńczo – wychowawczych lub z problemami dotyczącymi rodziny w kryzysie, zwłaszcza rodziny niepełnej lub wielodzietnej.

 

Wymiar godzinowy działania:

Ø    100 godzin lekcyjnych.

            Planowany termin realizacji działania:

Ø    Miesiąc: październik 2012r.  – grudzień 2012r.

            Miejsce realizacji działania:

Ø    Klub „Uśmiech” w Ustroniu Morskim, ul. Osiedlowa 2B  lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim

Harmonogram realizacji działania:

Ø    Realizacja warsztatów w dni pracujące w godzinach między 8.00 a 16.00

Kadra realizująca działanie:

Ø    Osoby posiadające wymagane w zakresie przedmiotu zamówienia kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie.

Wykonawca zapewnia w ramach realizacji działania:

Ø    Materiały piśmiennicze dla uczestników szkolenia,

Ø    Niezbędny sprzęt, materiały edukacyjne i dydaktyczne do realizacji warsztatów,

Ø    Wydanie uczestnikom stosownych zaświadczeń i certyfikatów opatrzonych logiem Unii Europejskiej o ukończeniu kursu,

Ø    Przeprowadzenie i udokumentowanie egzaminów potwierdzających uzyskanie przez uczestników podstawowych umiejętności z języka niemieckiego.

Zamawiający zapewnia na czas szkolenia:

Ø      Ubezpieczenie NNW dla uczestników szkolenia,

Ø      Salę wykładową na czas szkolenia,

Ø      Drobny poczęstunek dla uczestników szkolenia (kawa, herbata, ciastka ).

 

Dokumentacja działania:

Ø      Złożenie wraz z ofertą dokumentów wymaganych od wykonawcy w założeniach programowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 oraz ustalonych przez zamawiającego,

Ø      Systematyczne prowadzenie i przekazanie zamawiającemu wraz z rachunkiem dokumentacji realizacji działania wymaganej w założeniach programowych PO KL 2007 – 2013 oraz ustalonej przez zamawiającego (listy obecności, dzienniki zajęć, protokół z egzaminu, zaświadczenia, certyfikaty i ich kopie itp. – cała dokumentacja winna być opatrzona logiem Unii Europejskiej, które zamawiający przekaże oferentowi po wyborze oferty).

Miejsce i termin składania ofert

Ø      Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” lub na własnym druku – istotne,    aby oferta zawierała elementy składowe zawarte w druku oferty i była sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem                       lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. -W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim, ul. Osiedlowa 2b, 78-111 Ustronie Morskie, na kopercie należy umieścić napis: „Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu”. Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego w siedzibie Ośrodka w pokoju pracowników socjalnych, pocztą elektroniczną na adres: m.hawanczak@ustronie-morskie.pl  lub faksem pod nr 94 35 14 177. Ofertę należy składać w terminie do dnia 08 października 2012r. do godz.15.00

Ø      Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem ustalonych przez zamawiającego warunków realizacji przedmiotu zamówienia.

Ø      Planowany termin wyboru oferty – do dnia 12 października 2012 roku do godz.15.30

 

            Kryteria wyboru oferty:

Ø      Cena łączna za realizację zamówienia – 100%

 

 

        Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

 

CENA OFERTY – 100%

Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość punktów ( 100 pkt ). Pozostałe oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:

 

                                 x 100%

 

 

Wykluczenie z możliwości realizacji zamówienia:

 

Z realizacji zamówienia wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym.

 

 

 

Dodatkowe informacje pod numerem tel.  94 35 14 177, osobą uprawnioną do udzielania informacji w w/w sprawie jest Pani Małgorzata Hawańczak

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Kierownik GOPS – mgr Izabela Poznańska

 

 

 

 

 

Sporządziła: Małgorzata Hawańczak – pracownik socjalny/koordynator projektu

 

 

 

 

                                                                                                                             Ustronie Morskie, dnia 19.09.2012r.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W USTRONIU MORSKIM

UL. OSIEDLOWA 2B, 78-111 USTRONIE MORSKIE

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy : złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego i prawidłowego funkcjonowania rodziny.

 

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim jako partner, realizuje projekt systemowy „Jesteśmy aktywni” edycja 2012, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Jednym z działań projektu jest aktywna integracja społeczna, polegająca na organizacji i przeprowadzeniu warsztatów z doradztwa zawodowego z elementami psychologicznymi dla uczestników projektu i jest przedmiotem zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości  14.000 euro, które Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim zleci zgodnie z Regulaminem postępowania w przypadku zamówień poniżej kwoty 14.000 euro

 

            Przedmiot zamówienia:

Zaplanowanie  i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego i prawidłowego funkcjonowania rodziny, obejmujące: przygotowanie programu i przeprowadzenie na jego podstawie w/w warsztatów dla grupy docelowej opisanej poniżej.

 

            Grupa docelowa:

12  osób – mieszkańców  gminy Ustronie Morskie, znajdujących się w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata ) , korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej   (w tym np. w formie pracy socjalnej) bez względu na okres korzystania z tych świadczeń, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym szczególnie z uwagi na fakt bycia osobą:

Ø      Bezrobotną,

Ø      Nieaktywną zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi,

Ø      Niepełnosprawną, posiadającą ważne orzeczenie o niepełnosprawności,

Ø      Z problemami w sprawach opiekuńczo – wychowawczych lub z problemami dotyczącymi rodziny w kryzysie, zwłaszcza rodziny niepełnej lub wielodzietnej.

 

 

 Wymiar godzinowy działania:

Ø    Warsztaty winny być realizowane w takiej ilości godzin, aby zapewnić uczestnikom wiedzę
i umiejętności w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego i prawidłowego funkcjonowania rodziny

            Planowany termin realizacji działania:

Ø    Październik 2012r.  – listopad 2012r.

            Miejsce realizacji działania:

Ø    Klub „Uśmiech” w Ustroniu Morskim, ul. Osiedlowa 2B  lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim

Harmonogram realizacji działania:

Ø    Realizacja warsztatów w dni pracujące w godzinach między 8.00 a 16.00

Kadra realizująca działanie:

Ø    Osoby posiadające wymagane w zakresie przedmiotu zamówienia kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie.

Wykonawca zapewnia w ramach realizacji działania:

Ø    Materiały piśmiennicze dla uczestników szkolenia,

Ø    Niezbędne sprzęt, materiały edukacyjne i dydaktyczne do realizacji warsztatów,

Ø    Wydanie uczestnikom stosownych zaświadczeń i certyfikatów opatrzonych logiem Unii Europejskiej o ukończeniu warsztatów,

Zamawiający zapewnia na czas szkolenia:

Ø      Ubezpieczenie NNW dla uczestników szkolenia,

Ø      Salę wykładową na czas szkolenia,

Ø      Drobny poczęstunek dla uczestników szkolenia (kawa, herbata, ciastka ).

 

Dokumentacja działania:

Ø      Złożenie wraz z ofertą dokumentów wymaganych od wykonawcy w założeniach programowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 oraz ustalonych przez zamawiającego,

Ø      Systematyczne prowadzenie i przekazanie zamawiającemu wraz z rachunkiem dokumentacji realizacji działania wymaganej w założeniach programowych PO KL 2007 – 2013 oraz ustalonej przez zamawiającego (listy obecności, dzienniki zajęć, zaświadczenia, certyfikaty i ich kopie itp. – cała dokumentacja winna być opatrzona logiem Unii Europejskiej, które zamawiający przekaże oferentowi po wyborze oferty).

Miejsce i termin składania ofert

Ø      Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” lub na własnym druku – istotne,    aby oferta zawierała elementy składowe zawarte w druku oferty i była sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem                       lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. -W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim, ul. Osiedlowa 2b, 78-111 Ustronie Morskie, na kopercie należy umieścić napis: „Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów”. Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego w siedzibie Ośrodka w pokoju pracowników socjalnych, pocztą elektroniczną na adres: m.hawanczak@ustronie-morskie.pl  lub faksem pod nr 94 35 14 177. Ofertę należy składać w terminie do dnia 26 września 2012r. do godz.15.00

Ø      Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem ustalonych przez zamawiającego warunków realizacji przedmiotu zamówienia.

Ø      Planowany termin wyboru oferty – do dnia 03 października 2012 roku do godz.15.30

 

            Kryteria wyboru oferty:

Ø      Cena łączna za realizację zamówienia – 60%

Ø      Doświadczenie kadry realizującej działanie w pracy z osobami opisanymi w grupie docelowej -  20%

Ø      Merytoryczna zawartość programu działania dostosowana do osiągnięcia celu działania  i warunków grupy docelowej – 20 %

 

 

 

Wykluczenie z możliwości realizacji zamówienia:

 

Z realizacji zamówienia wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje pod numerem tel.  94 35 14 177, osobą uprawnioną do udzielania informacji w w/w sprawie jest Pani Małgorzata Hawańczak

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Kierownik GOPS – mgr Izabela Poznańska

 

 

 

Sporządziła: Małgorzata Hawańczak – pracownik socjalny/koordynator projektu

 

 

………………………………………

      (miejscowość, data)

OFERTA NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

(wpisać nazwę szkolenia)

 

Pełna nazwa oferenta: ………………………………………………………………………………………………………………………..

                         

Adres oferenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                        

Nr telefonu, faksu, e-maila oferenta: ………………………………………………………………………………………………………….

 

Dane osoby upoważniona do podpisania umowy i kontaktu w sprawie oferty (imię i nazwisko, stanowisko):

              

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

NIP oferenta: …………………………………………………………REGON oferenta: ……………………………………………………

 

nr konta bankowego oferenta: …………………………………………..…………………………………………………………………..

 

Oferta na wykonanie usług w zakresie przygotowanie programu i przeprowadzenia na jego podstawie warsztatów edukacyjnych w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego i prawidłowego funkcjonowania rodziny jako instrumentu aktywnej integracji edukacyjnej kontraktu socjalnego zawartego z uczestnikiem w ramach projektu systemowego „Jesteśmy aktywni”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy ramowej UDA-POKL.07.01.02-32-006/08 z dnia 07.05.2008 r.

 

I.        Cena za usługę:

 

 

 - netto - ………………………….. PLN (słownie:   00/100 złotych)
- brutto – ………………………… PLN (słownie:  00/100 złotych)

 

II.      Termin wykonania usługi: ……………………………………………………………………..

 

III.    Liczba godzin warsztatów: …………………………………………………………………….

 

IV.   Miejsce przeprowadzenia warsztatów:

 

           ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

         

 

      V. W oferowanej cenie uwzględniono:

 

-

-

-

 

VI. Oświadczam, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

 

1.      Program szkolenia

2.      Wykaz kadry szkolącej

 

 

W załączeniu do oferty:

 1. Dokumenty potwierdzające prowadzenie przez Oferenta działalności gospodarczej – szt. …..
 2. Potwierdzenie aktualnego wpisu Oferenta do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy  - szt. ……
 3. Oświadczenie Oferenta o  nie zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – szt. ……
 4. Program warsztatów w  ujęciu godzinowym - szt. ……
 5. Harmonogram warsztatów – szt. …….
 6. Imienny wykaz kadry szkoleniowej wraz z opisem (doświadczenie zawodowe, ukończone studia, szkolenia kursy; w załączeniu kopie dokumentów)  – szt….

 

                                                                                                                                                                          ...........................................................................................

                                                                                       podpis i pieczątka osoby upoważnionej w imieniu oferenta

                                                                         do złożenia oferty i podpisania umowy 

 

 

 

 

W załączeniu:

 

Druk ofert

 

                       

PROTOKÓŁ

zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro

 

1. Przedmiot zamówienia:

robota budowlana                                            

dostawa                                                     

usługa                                                                      X

na: przeprowadzenie warsztatów

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i  przeprowadzenie warsztatów z doradztwa zawodowego z elementami psychologicznymi  dla 12  uczestników projektu „Jesteśmy aktywni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałnie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

3. Rozeznanie rynku:

 1. Zapytanie skierowano do :

1)     Usługi  Edukacyjne „eduCafe” Dominika Pfeif

ul. Walki Młodych  24/10

78 – 100 Kołobrzeg, e-mail: educafe@o2.pl

2)     Zachodniopomorskie Centrum  Szkoleń i Wsparcia Przedsiębiorczości

ul. Budowlana 27

78 – 100 Kołobrzeg , e-mail: szkolenia@zachodniopomorskie.edu.pl

3)     Blue House s.c. Justyna Szymańska – Blackler, Sławomir Krakowski

Plac Wolności 6,

78 – 400 Szczecinek, e-mail: kolobrzeg@bluehouse.pl

4)     Agencja Szkolenia i Promocji Kadr SUPRA

Al. Wolności 46

84 – 300 Lębork , e-mail: szkolenia@supra.pl

 

Zapytania skierowano za pośrednictwem  poczty elektronicznej  oraz zamieszczono ogłoszenie na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej : www.gops.ustronie-morskie.pl .

 

 1. Zestawienie  Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze  streszczeniem oceny  i porównania złożonych ofert, zawierającym  punktację przyznaną ofertą:

 

 

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba pkt w  kryterium

( Cena łączna za realizację zamówienia – 60%; Merytoryczna zawartość programu działania dostosowana do osiągnięcia celu działania  i warunków grupy docelowej – 30 %; Przystosowanie harmonogramu realizacji działania do terminu, dni i godzin preferowanych przez zamawiającego – 10 % )

Razem liczba pkt

1.

Zachodniopomorskie Centrum  Szkoleń
i Wsparcia Przedsiębiorczości

ul. Budowlana 27

78  – 100 Kołobrzeg

 

1.    60%

2.      12%

3.      10%

cena za realizację zamówienia – 2 100,00 zł

82 pkt

2.

Usługi  Edukacyjne „eduCafe”  Dominika Pfeif

ul. Walki Młodych  24/10

78 – 100 Kołobrzeg

1.      35%

2.      30%

3.      10%

cena za realizację zamówienia – 3 600,00 zł

75 pkt

3.

Blue House s.c.  Justyna Szymańska

– Blackler, Sławomir Krakowski   

Plac Wolności 6,

78  – 400 Szczecinek

 

1.      52%

2.      12%

3.      8%

cena za realizację zamówienia -  2 409,01 zł

72 pkt

 

C.    Wybór oferty

Po analizie otrzymanych ofert wraz z wymaganymi dokumentami  dokonano wyboru najkorzystniejszej  oferty. Jest to oferta złożona przez:

Zachodniopomorskie Centrum  Szkoleń
i Wsparcia Przedsiębiorczości

ul. Budowlana 27

78 – 100 Kołobrzeg.

 

 

 

                                                                                                                Zatwierdzam:

                                                                                                               Kierownik GOPS

                                                                                                               Izabela Poznańska        

 

 Sporządził:

     Koordynator projektu

     Małgorzata Hawańczak

       Ustronie Morskie, dnia 29.08.2012r.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

          W USTRONIU MORSKIM

UL. OSIEDLOWA 2B, 78-111 USTRONIE MORSKIE

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy : złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów z doradztwa zawodowego z elementami psychologicznymi.

 

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim jako partner, realizuje projekt systemowy „Jesteśmy aktywni” edycja 2012, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Jednym z działań projektu jest aktywna integracja społeczna, polegająca na organizacji i przeprowadzeniu warsztatów z doradztwa zawodowego z elementami psychologicznymi dla uczestników projektu i jest przedmiotem zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości  14.000 euro, które Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim zleci zgodnie z Regulaminem postępowania w przypadku zamówień poniżej kwoty 14.000 euro

 

            Przedmiot zamówienia:

Zaplanowanie  i przeprowadzenie warsztatów z doradztwa zawodowego z elementami psychologicznymi, obejmujące: przygotowanie programu i przeprowadzenie na jego podstawie w/w warsztatów dla grupy docelowej opisanej poniżej.

 

            Grupa docelowa:

12  osób – mieszkańców  gminy Ustronie Morskie, znajdujących się w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata ) , korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej   (w tym np. w formie pracy socjalnej) bez względu na okres korzystania z tych świadczeń, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym szczególnie z uwagi na fakt bycia osobą:

Ø      Bezrobotną,

Ø      Nieaktywną zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi,

Ø      Niepełnosprawną, posiadającą ważne orzeczenie o niepełnosprawności,

Ø   Z problemami w sprawach opiekuńczo – wychowawczych lub z problemami dotyczącymi rodziny w kryzysie, zwłaszcza rodziny niepełnej lub wielodzietnej.

 

 

 

Wymiar godzinowy działania:

Ø    30 godzin lekcyjnych; zajęcia w formie warsztatów

            Planowany termin realizacji działania:

Ø    Miesiąc: wrzesień 2012r.

            Miejsce realizacji działania:

Ø    Klub „Uśmiech” w Ustroniu Morskim, ul. Osiedlowa 2B  lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim

Harmonogram realizacji działania:

Ø    Realizacja warsztatów w dni pracujące w godzinach między 8.00 a 16.00

Kadra realizująca działanie:

Ø    Osoby posiadające wymagane w zakresie przedmiotu zamówienia kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie.

Wykonawca zapewnia w ramach realizacji działania:

Ø    Materiały piśmiennicze dla uczestników szkolenia,

Ø    Niezbędne sprzęt, materiały edukacyjne i dydaktyczne do realizacji warsztatów,

Ø    Wydanie uczestnikom stosownych zaświadczeń i certyfikatów opatrzonych logiem Unii Europejskiej o ukończeniu warsztatów,

Zamawiający zapewnia na czas szkolenia:

Ø      Ubezpieczenie NNW dla uczestników szkolenia,

Ø      Salę wykładową na czas szkolenia,

Ø      Drobny poczęstunek dla uczestników szkolenia (kawa, herbata, ciastka ).

 

Dokumentacja działania:

Ø     Złożenie wraz z ofertą dokumentów wymaganych od wykonawcy w założeniach programowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 oraz ustalonych przez zamawiającego,

Ø      Systematyczne prowadzenie i przekazanie zamawiającemu wraz z rachunkiem dokumentacji realizacji działania wymaganej w założeniach programowych PO KL 2007 – 2013 oraz ustalonej przez zamawiającego (listy obecności, dzienniki zajęć, zaświadczenia, certyfikaty i ich kopie itp. – cała dokumentacja winna być opatrzona logiem Unii Europejskiej, które zamawiający przekaże oferentowi po wyborze oferty).

Miejsce i termin składania ofert

Ø      Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” lub na własnym druku – istotne,    aby oferta zawierała elementy składowe zawarte w druku oferty i była sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem                       lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. -W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim, ul. Osiedlowa 2b, 78-111 Ustronie Morskie, na kopercie należy umieścić napis: „Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów”. Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego w siedzibie Ośrodka w pokoju pracowników socjalnych, pocztą elektroniczną na adres: m.hawanczak@ustronie-morskie.pl  lub faksem pod nr 94 35 14 177. Ofertę należy składać w terminie do dnia 05 września 2012r. do godz.15.00

Ø      Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem ustalonych przez zamawiającego warunków realizacji przedmiotu zamówienia.

 

            Kryteria wyboru oferty:

Ø      Cena łączna za realizację zamówienia – 60%

Ø      Merytoryczna zawartość programu działania dostosowana do osiągnięcia celu działania i warunków grupy docelowej – 30 %

Ø      Przystosowanie harmonogramu realizacji działania do terminu, dni i godzin preferowanych przez zamawiającego – 10 %

 

 

 

Wykluczenie z możliwości realizacji zamówienia:

 

Z realizacji zamówienia wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje pod numerem tel.  94 35 14 177, osobą uprawnioną do udzielania informacji w w/w sprawie jest Pani Małgorzata Hawańczak

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Kierownik GOPS – mgr Izabela Poznańska

 

 

 

Sporządziła: Małgorzata Hawańczak – pracownik socjalny/koordynator projektu

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
 

 

                       

PROTOKÓŁ

zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro

 

1. Przedmiot zamówienia:

robota budowlana                                            

dostawa                                                     

usługa                                                                      X

na: przeprowadzenie szkoleń zawodowych

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i  przeprowadzenie szkolenia zawodowego:       „Pracownik budowlany o specjalności technologii robót wykończeniowych” z praktyką w zakładzie pracy  dla 4  uczestników projektu „Jesteśmy aktywni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałnie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

3. Rozeznanie rynku:

 1. Zapytanie skierowano do :

1)     Centrum Szkoleniowe Monika Gielar

ul. Szarotki 7

71-604 Szczecin, e-mail: biuro@gielar.pl

2)     Centrum Kształcenia Zawodowego

I Nadzoru BHP – Marek Kalisz

ul. Różana 56/4, 78-100 Zieleniewo – Kołobrzeg , e-mail: kalmar59@wp.pl

3)     Europejskie  Centrum Edukacji i Turystyki w Drawsku Pomorskim

Ośrodek Kursów i Szkoleń w Drawsku Pomorskim

ul. Obrońców  Westerplatte 13 ,

78 – 500 Drawsko Pomorskie, e-mail: eceit@op.pl

 

4)     Centrum Kształcenia  Zawodowego w Trzebiatowie

ul. Torowa 27

72 – 320 Trzebiatów, e-mail: trzebiatow@wzdz.pl

5)     Blue House s.c. Justyna Szymańska – Blackler, Sławomir Krakowski

Plac Wolności 6,

78 – 400 Szczecinek, e-mail: kolobrzeg@bluehouse.pl

 

Zapytania skierowano za pośrednictwem  poczty elektronicznej  oraz zamieszczono ogłoszenie na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej : www.gops.ustronie-morskie.pl .

 

 1. Zestawienie  Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze  streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym  punktację przyznaną ofertą:

 

 

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium            (cena – 100%)

Razem liczba pkt

1.

  Centrum Kształcenia Zawodowego 

  I Nadzoru BHP – Marek Kalisz

  ul. Różana 56/4,

  78-100 Zieleniewo – Kołobrzeg,

 

100,00

 ( 2 100,00 brutto – cena jednostkowa na jedną osobę )

100,00

2.

Blue House s.c. Justyna Szymańska – Blackler, Sławomir Krakowski   

Plac Wolności 6,

78 – 400 Szczecinek

 

             88,48

( 2 373,49 brutto - cena jednostkowa na jedną  osobę )

 

88,48

3.

Centrum Szkoleniowe Monika Gielar

ul. Szarotki 7

71-604 Szczecin

             47,73

( 4 400,00 brutto – cena jednostkowa na jedną osobę )

47,73

C.    Wybór oferty

Kryterium wyboru oferty była 100% cena w związku z czym wybrano ofertę:

Centrum Kształcenia Zawodowego  I Nadzoru BHP – Marek Kalisz,  ul. Różana 56/4,

78-100 Zieleniewo – Kołobrzeg.

 

 

 

      Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę
                                        w niniejszym postępowaniu (z najniższą ceną) niepodlegającą odrzuceniu.  

 

         Zatwierdzam:

            Kierownik GOPS

           Izabela Poznańska      

  

 

                       

PROTOKÓŁ

zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro

 

1. Przedmiot zamówienia:

robota budowlana                                            

dostawa                                                     

usługa                                                                      X

na: przeprowadzenie szkoleń zawodowych

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i  przeprowadzenie szkolenia zawodowego:       „Fryzjerka – kosmetyczka + stylistka paznokci ” z praktyką w zakładzie pracy  dla 8  uczestniczek projektu „Jesteśmy aktywni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałnie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

3. Rozeznanie rynku:

 1. Zapytanie skierowano do :

1)     Centrum Szkoleniowe Monika Gielar

ul. Szarotki 7

71-604 Szczecin, e-mail: biuro@gielar.pl

2)     Centrum Kształcenia Zawodowego

I Nadzoru BHP – Marek Kalisz

ul. Różana 56/4, 78-100 Zieleniewo – Kołobrzeg , e-mail: kalmar59@wp.pl

3)     Europejskie  Centrum Edukacji i Turystyki w Drawsku Pomorskim

Ośrodek Kursów i Szkoleń w Drawsku Pomorskim

ul. Obrońców  Westerplatte 13 ,

78 – 500 Drawsko Pomorskie, e-mail: eceit@op.pl

 

4)     Centrum Kształcenia  Zawodowego w Trzebiatowie

ul. Torowa 27

72 – 320 Trzebiatów, e-mail: trzebiatow@wzdz.pl

5)     Blue House s.c. Justyna Szymańska – Blackler, Sławomir Krakowski

Plac Wolności 6,

78 – 400 Szczecinek, e-mail: kolobrzeg@bluehouse.pl

 

Zapytania skierowano za pośrednictwem  poczty elektronicznej  oraz zamieszczono ogłoszenie na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej : www.gops.ustronie-morskie.pl .

 

 1. Zestawienie  Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze  streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym  punktację przyznaną ofertą:

 

 

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium            (cena – 100%)

Razem liczba pkt

1.

  Centrum Kształcenia Zawodowego 

  I Nadzoru BHP – Marek Kalisz

  ul. Różana 56/4,

  78-100 Zieleniewo – Kołobrzeg,

 

83,22

( 2 150,00 brutto – cena jednostkowa na jedną osobę )

83,22

2.

Blue House s.c. Justyna Szymańska – Blackler, Sławomir Krakowski   

Plac Wolności 6,

78 – 400 Szczecinek

 

 

100,00

( 1 789,30 brutto - cena jednostkowa na jedną  osobę )

 

100,00

 

 

 

 

 

C.    Wybór oferty

Kryterium wyboru oferty była 100% cena w związku z czym wybrano ofertę:

Blue House s.c. Justyna Szymańska – Blackler, Sławomir Krakowski

               Plac Wolności 6,

78 – 400 Szczecinek.

 

      Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę
                                        w niniejszym postępowaniu (z najniższą ceną) niepodlegającą odrzuceniu.

 

        Zatwierdzam:

      Kierownik GOPS

      Izabela Poznańska          


 
 
                                                                                                           Ustronie Morskie, dnia 22.03.2012r.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
               W USTRONIU MORSKIM
UL. OSIEDLOWA 2B, 78-111 USTRONIE MORSKIE
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Dotyczy : złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia zawodowego :  Pracownik budowlany o specjalności technologii robót wykończeniowych
 
                GminnyOśrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim jako partner, realizuje projekt systemowy „Jesteśmy aktywni” edycja 2012, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Jednym z działań projektu jest aktywna integracja zawodowa, polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla uczestników projektu i jest przedmiotem zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro, które Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim zleci zgodnie z Regulaminem postępowania w przypadku zamówień poniżej kwoty 14.000 euro
                Przedmiot zamówienia:
Zaplanowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Pracownik budowlany o specjalności technologii robót wykończeniowych” z praktyką w zakładzie pracy, będącego instrumentem aktywnej integracji zawodowej w ramach projektu „Jesteśmy aktywni” – edycja 2012, obejmujące: przygotowanie programu i przeprowadzenie na jego podstawie w/w szkolenia dla grupy docelowej opisanej poniżej.
 
                Grupa docelowa:
4 mężczyzn - mieszkańców gminy Ustronie Morskie, znajdujących się w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata ) , korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej  (w tym np. w formie pracy socjalnej) bez względu na okres korzystania z tych świadczeń, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym szczególnie z uwagi na fakt bycia osobą:
Ø Bezrobotną,
Ø Nieaktywną zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi,
Ø Niepełnosprawną, posiadającą ważne orzeczenie o niepełnosprawności,
Ø Z problemami w sprawach opiekuńczo – wychowawczych lub z problemami dotyczącymi rodziny w kryzysie, zwłaszcza rodziny niepełnej lub wielodzietnej.
 
Wymiar godzinowy działania:
Część teoretyczna i praktyczna szkolenia winna być realizowana w ilości godzin, które zapewnią uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy w nauczanym zawodzie.
                Planowany termin realizacji działania:
kwiecień 2012r. – czerwiec 2012r.
                Miejsce realizacji działania:
1) Część teoretyczna szkolenia – Klub „Uśmiech” w Ustroniu Morskim, ul. Osiedlowa 2B lub  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
2) Część praktyczna szkolenia – budowy na terenie miasta Kołobrzeg lub gminy Ustronie Morskie
                Harmonogram realizacji działania:
Szczegółowy harmonogram realizacji szkolenia podlega zatwierdzeniu przez zamawiającego:
Ø Część teoretyczna  i praktyczna – realizacja szkolenia w dni pracujące, w godzinach między 8:00 a 16:00.
Ø Zakres tematyczny szkolenia: 220 godzin lekcyjnych, w tym: zajęcia teoretyczne, m.in. podstawy wiadomości o budownictwie, wiadomości o technologii robót wykończeniowych oraz wiadomości z bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie oraz zajęcia praktyczne na budowie
Kadra realizująca działanie:
Osoby posiadające wymagane w zakresie przedmiotu zamówienia kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie.
                Oferent zapewnia w ramach szkolenia:
Ø Materiały piśmiennicze dla uczestników szkolenia,
Ø Materiały szkoleniowe, podręczniki oraz sprzęt do prowadzenia szkolenia,
Ø Niezbędne narzędzia budowlane do prac wykończeniowych,
Ø Odzież roboczą na czas części praktycznej szkolenia,
Ø Drobny poczęstunek dla uczestników szkolenia (kawa, herbata, ciastka),
Ø Organizację egzaminów kwalifikacyjnych i wydanie uczestnikom stosownych zaświadczeń              i certyfikatów opatrzonych logiem Unii Europejskiej o ukończeniu szkolenia,
Ø Badania lekarza medycyny pracy w zakresie zdolności do wykonywania nauczanego zawodu,
Ø Wpisy lekarza medycyny pracy do książeczek zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych dla uczestników szkolenia.
Zamawiający zapewnia na czas szkolenia:
Ø Ubezpieczenie NNW dla uczestników szkolenia,
Ø Salę wykładową na czas szkolenia.
  
Dokumentacja działania:
Ø Złożenie wraz z ofertą dokumentów wymaganych od wykonawcy w założeniach programowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 oraz ustalonych przez zamawiającego
Ø Systematyczne prowadzenie i przekazanie zamawiającemu wraz z rachunkiem dokumentacji realizacji działania wymaganej w założeniach programowych PO KL 2007 – 2013 oraz ustalonej przez zamawiającego (listy obecności, dzienniki zajęć, wyniki egzaminów, zaświadczenia, certyfikaty i ich kopie itp. – cała dokumentacja winna być opatrzona logiem Unii Europejskiej, które zamawiający przekaże oferentowi po wyborze oferty).
Miejsce i termin składania ofert
Ø Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” lub na własnym druku – istotne,    aby oferta zawierała elementy składowe zawarte w druku oferty i była sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem  lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. -W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim, ul. Osiedlowa 2b, 78-111 Ustronie Morskie, na kopercie należy umieścić napis: „Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia zawodowego”. Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego w siedzibie Ośrodka w pokoju pracowników socjalnych, pocztą elektroniczną na adres: m.hawanczak@ustronie-morskie.pl lub faksem pod nr 94 35 14 177. Ofertę należy składać w terminie do dnia 05 kwietnia do godz.13.00
Ø Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem ustalonych przez zamawiającego warunków realizacji przedmiotu zamówienia.
                Kryteria oceny oferty oraz waga procentowa przypisana do danego kryterium oceny oferty:
Ø Cena łączna za realizację zamówienia – 100%
 
 
      Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:
 
CENA OFERTY – 100%
Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość punktów ( 100 pkt ). Pozostałe oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:
 
                       x = (cena najniższa x 100 / cana oferty badanej) x 100%
 
 
Wykluczenie z możliwości realizacji zamówienia:
 
Z realizacji zamówienia wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym.
 
Dodatkowe informacje pod numerem tel. 94 35 14 177, osobą uprawnioną do udzielania informacji w w/w sprawie jest Pani Małgorzata Hawańczak
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Kierownik GOPS – mgr Izabela Poznańska

 
                                                                                                                     Ustronie Morskie, dnia 22.03.2012r.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
               W USTRONIU MORSKIM
UL. OSIEDLOWA 2B, 78-111 USTRONIE MORSKIE
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Dotyczy : złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia zawodowego : Fryzjerka – kosmetyczka + styliska paznokci.
 
                GminnyOśrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim jako partner, realizuje projekt systemowy „Jesteśmy aktywni” edycja 2012, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Jednym z działań projektu jest aktywna integracja zawodowa, polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla uczestników projektu i jest przedmiotem zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro, które Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim zleci zgodnie z Regulaminem postępowania w przypadku zamówień poniżej kwoty 14.000 euro
                Przedmiot zamówienia:
Zaplanowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Fryzjerka – kosmetyczka + stylistka paznokci” z praktyką w zakładzie pracy, będącego instrumentem aktywnej integracji zawodowej w ramach projektu „Jesteśmy aktywni” – edycja 2012, obejmujące: przygotowanie programu i przeprowadzenie na jego podstawie w/w szkolenia dla grupy docelowej opisanej poniżej.
 
                Grupa docelowa:
8 kobiet – mieszkanek  gminy Ustronie Morskie, znajdujących się w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata ) , korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej  (w tym np. w formie pracy socjalnej) bez względu na okres korzystania z tych świadczeń, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym szczególnie z uwagi na fakt bycia osobą:
Ø Bezrobotną,
Ø Nieaktywną zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi,
Ø Niepełnosprawną, posiadającą ważne orzeczenie o niepełnosprawności,
Ø Z problemami w sprawach opiekuńczo – wychowawczych lub z problemami dotyczącymi rodziny w kryzysie, zwłaszcza rodziny niepełnej lub wielodzietnej.
 
Wymiar godzinowy działania:
Część teoretyczna i praktyczna szkolenia winna być realizowana w ilości godzin, które zapewnią uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy w nauczanym zawodzie.
                Planowany termin realizacji działania:
kwiecień 2012r. – czerwiec 2012r.
                Miejsce realizacji działania:
1) Część teoretyczna szkolenia – Klub „Uśmiech” w Ustroniu Morskim, ul. Osiedlowa 2B lub  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
2) Część praktyczna szkolenia – zakład pracy wskazany przez Oferenta na terenie powiatu kołobrzeskiego, do którego możliwy jest dojazd komunikacją publiczną.
                Harmonogram realizacji działania:
Szczegółowy harmonogram realizacji szkolenia podlega zatwierdzeniu przez zamawiającego:
Ø Część teoretyczna  i praktyczna – realizacja szkolenia w dni pracujące, w godzinach między 8:00 a 16:00.
Ø Zakres tematyczny szkolenia - 170 godzin, w tym: 90 godzin na zajęcia teoretyczne, które będą zawierały m.in. podstawy fryzjerstwa, kosmetologii i stylizacji paznokci oraz 80 godzin zajęć praktycznych.  
Ø Kadra realizująca działanie:
Osoby posiadające wymagane w zakresie przedmiotu zamówienia kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie.
                Oferent zapewnia w ramach szkolenia:
Ø Materiały piśmiennicze dla uczestników szkolenia,
Ø Materiały szkoleniowe, podręczniki oraz sprzęt do prowadzenia szkolenia,
Ø Materiały kosmetyczne do prowadzenia zajęć praktycznych,
Ø Odzież roboczą na czas części praktycznej szkolenia,
Ø Drobny poczęstunek dla uczestników szkolenia (kawa, herbata, ciastka),
Ø Organizację egzaminów kwalifikacyjnych i wydanie uczestnikom stosownych zaświadczeń              i certyfikatów opatrzonych logiem Unii Europejskiej o ukończeniu szkolenia,
Ø Badania lekarza medycyny pracy w zakresie zdolności do wykonywania nauczanego zawodu,
Ø Wpisy lekarza medycyny pracy do książeczek zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych dla uczestników szkolenia.
Zamawiający zapewnia na czas szkolenia:
Ø Ubezpieczenie NNW dla uczestników szkolenia,
Ø Salę wykładową na czas szkolenia.
Dokumentacja działania:
Ø Złożenie wraz z ofertą dokumentów wymaganych od wykonawcy w założeniach programowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 oraz ustalonych przez zamawiającego
Ø Systematyczne prowadzenie i przekazanie zamawiającemu wraz z rachunkiem dokumentacji realizacji działania wymaganej w założeniach programowych PO KL 2007 – 2013 oraz ustalonej przez zamawiającego (listy obecności, dzienniki zajęć, wyniki egzaminów, zaświadczenia, certyfikaty i ich kopie itp. – cała dokumentacja winna być opatrzona logiem Unii Europejskiej, które zamawiający przekaże oferentowi po wyborze oferty).
Miejsce i termin składania ofert
Ø Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” lub na własnym druku – istotne,    aby oferta zawierała elementy składowe zawarte w druku oferty i była sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. -W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim, ul. Osiedlowa 2b, 78-111 Ustronie Morskie, na kopercie należy umieścić napis: „Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia zawodowego”. Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego w siedzibie Ośrodka w pokoju pracowników socjalnych, pocztą elektroniczną na adres: m.hawanczak@ustronie-morskie.pl lub faksem pod nr 94 35 14 177. Ofertę należy składać w terminie do dnia 05 kwietnia do godz.13.00
Ø Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem ustalonych przez zamawiającego warunków realizacji przedmiotu zamówienia.
                Kryteria oceny oferty oraz waga procentowa przypisana do danego kryterium oceny oferty:
Ø Cena łączna za realizację zamówienia – 100%
 
 
      Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:
 
CENA OFERTY – 100%
Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość punktów ( 100 pkt ). Pozostałe oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:
 
                          x = (cena najniższa x 100 / cana oferty badanej) x 100%
 
 
Wykluczenie z możliwości realizacji zamówienia:
 
Z realizacji zamówienia wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym.
 
Dodatkowe informacje pod numerem tel. 94 35 14 177, osobą uprawnioną do udzielania informacji w w/w sprawie jest Pani Małgorzata Hawańczak
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              Kierownik GOPS – mgr Izabela Poznańska


OGŁOSZENIE 
 ZAPYTANIE OFERTOWE 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
zaprasza do składania oferty cenowej
w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
na zakup projektora

I.  ZAMAWIAJĄCY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Osiedlowa 2B
78 – 111 Ustronie Morskie
II. 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup projektora do szkoleń w ramach projektu „ Jesteśmy aktywni” współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej
 2. Oferta powinna zawierać:
 • cenę jednostkową
 • wysokość podatku VAT
 • określenie terminu realizacji, licząc od daty otrzymania zamówienia

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zostać  sporządzona  w języku polskim, w formie pisemnej lub elektronicznej i być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP  oraz czytelny podpis oferenta.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć do dnia 25.07.2011r. do godz. 13.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim , ul. Osiedlowa 2B, w biurze pracowników socjalnych, osobiście, pocztą, faksem na nr: 094 35 14 177 lub pocztą elektroniczną na adres: m.hawanczak@ustronie-morskie.pl, z adnotacją „Zapytanie ofertowe na zakup projektora”

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w terminie do dnia 28.07.2011r. skontaktuje się telefonicznie z firmą, której oferta okaże się najkorzystniejsza.

VI. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych  informacji  udziela  Małgorzata Hawańczak pod numerem telefonu: 094 35 14 177 oraz adresem e-mail: m.hawanczak@ustronie-morskie.pl

© 2011 Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 535
ustronie-mor@post.pl, www.ustronie-morskie.pl