Oficjalna strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek.
 2. Dowód osobisty.
 3. Zaświadczenie o wysokości dochodów (odcinek renty lub emerytury),
 4. Oświadczenie o stanie majątkowym ,
 5. Oświadczenie o stanie zdrowia uprawniające do korzystania z usług opiekuńczych,
 6. Zaświadczenie od lekarza psychiatry uprawniające do korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych,
 7. Inne, dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego.


Odpłatność:

 1. Odpłatność za usługi jest uzależniona od wysokości dochodów.
 2. Zasady odpłatności i zakresu usług ustalane są w trakcie wywiadu środowiskowego.


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Decyzje wydawane są w formie pisemnej w terminie 30. dni od dnia złożenia podania.

Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (rodzinnego).

Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego w terminie 14. dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia lub o zmianie sytuacji osobistej i majątkowej osoby lub rodziny korzystającej z pomocy. W sprawach niecierpiących zwłoki wywiad przeprowadza się w terminie 2. dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia.

Wtoku wywiadu ustala się sytuację osobistą i majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się
o przyznanie pomocy.


Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, ul. Władysława Andersa 34 za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim, w terminie 14. dni od dnia doręczenia decyzji.


Podstawa prawna:

 1. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 2. Ustawa z dnia 12. marca 2004r. o pomocy społecznej (dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)
 3. Uchwała Nr XXVIII/168/2005 z dnia 30.03.2005r. Rady Gminy w Ustroniu Morskim w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie wywiadu środowiskowego (…) – Dz. U. z 2001 r., Nr 114, poz. 1220.

© 2011 Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 535
ustronie-mor@post.pl, www.ustronie-morskie.pl