Oficjalna strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

Aktualności

2016-09-13 Świadczenia rodzinne 2016/2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim informuje:

W nowym okresie zasiłkowym 2016/2017, trwającym od 1 listopada 2016 roku do 31 października 2017 roku, ulegają zmianie kwoty niektórych świadczeń rodzinnych tj.:

  • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia będzie wypłacany w wysokości 95,00 zł miesięcznie, 
  • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia w wysokości 124,00 zł miesięcznie,
  • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia w wysokości 135,00 zł miesięcznie,
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł miesięcznie na wszystkie dzieci,
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 95 zł miesięcznie,
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, w wysokości 90 zł miesięcznie,
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia, w wysokości 110 zł miesięcznie,
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w wysokości 113,00 zł miesięcznie,
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w wysokości 69,00 zł miesięcznie.

Nie ulegają zmianie kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, rozpoczęcia roku szkolnego oraz kwoty innych świadczeń, tj. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskiego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, specjalny zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.

Nie ulegają zmianie także kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do pobierania świadczeń rodzinnych, które wynoszą odpowiednio 674,00 zł netto na osobę w rodzinie, w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym ta kwota wynosi 764,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Podstawą do ustalenia sytuacji dochodowej rodziny są dochody osiągnięte w 2015 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne, tj. zasiłek rodzinny z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Natomiast w przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku świadczeń rodzinnych w dalszym ciągu obowiązuje przepis zwany potocznie mechanizmem „złotówka za złotówkę”, który stworzył możliwość uzyskania prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego również dla rodzin, których miesięczny dochód przekraczał kryterium dochodowe. Zgodnie z powyższym mechanizmem rodzina otrzymująca zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, w przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego nie traci prawa do tych świadczeń, lecz zachowuje to świadczenie, pomniejszone o kwotę która została przekroczona. Przekroczenie dochodu spowoduje, pomniejszenie otrzymywanych świadczeń o kwotę przekroczenia progu uprawniającego do świadczeń rodzinnych.

Świadczenia w takiej sytuacji są wypłacane w wysokości różnicy między przysługującą łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód pomnożoną przez liczbę osób w danej rodzinie. Przekroczenie nie może być wyższe niż suma otrzymywanych świadczeń. Wypłata świadczenia może nastąpić tylko wtedy, jeżeli ustalona kwota będzie wyższa lub równa 20 zł.

Share |
Czytaj także:
2018-07-17 Dobry Start 300+
Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. U z 2018 r. poz. 1061)  Rządowy program „ dobry start ” to 300 zł  jednorazowego świadczenia dla rodzin na dziecko rozpoczynające rok szkolny. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Świadczenie „dobry start” finansowane jest ze środków budżetu państwa.   Od 1 lipca wniosek o świadczenie dobry start można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej Przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim (właściwym dla miejsca zamieszkania) lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się 1 sierpnia. Osoba do kontaktu: Klaudia Lulewicz-podinspektor  tel. 0943514050 czytaj więcej »

© 2011 Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 535
ustronie-mor@post.pl, www.ustronie-morskie.pl