Oficjalna strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

Statut

Załącznik
do uchwały Nr XII/71/2003
Rady Gminy w Ustroniu Morskim
z dnia 24 października 2003 r.


STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W USTRONIU MORSKIM


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne.
§ 1.
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
jest wyodrębnioną jednostką budżetową, która działa na podstawie:
1) Uchwały Nr X/51/90 Gminnej Rady Narodowej w Ustroniu Morskim z dnia 27 kwietnia
1990r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ustroniu Morskim.
2) Ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej /tekst jednolity Dz. U. Nr 64, poz.
414 z późn. zm./
3) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.
1591 z 2001r. z późn. zm./
4) Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. Nr 15,
poz. 997 z 2003r./
5) Niniejszego statutu, nadanego przez Radę Gminy w Ustroniu Morskim.

6) Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)

7) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz.887)


2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna podporządkowana jest
Radzie Gminy w Ustroniu Morskim.
3. Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się w Ustroniu Morskim
ul. Osiedlowa 2B.
4. Terenem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest gmina Ustronie Morskie.


ROZDZIAŁ II
Cele i przedmiot działania.
§ 2.
1. Celem pomocy społecznej udzielanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest
zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w
warunkach odpowiadających godności człowieka, co powinno doprowadzić do życiowego
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
2. Pomoc społeczna udzielana jest osobom i rodzinom na zasadach określonych
w ustawie o pomocy społecznej.
3. W celu realizacji zadań ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej
i samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołem katolickim i innymi kościołami,
związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami, osobami fizycznymi
i prawnymi.


ROZDZIAŁ III
Zadania pomocy społecznej.
§ 3.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania pomocy społecznej, które
w szczególności obejmują:
1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę
niezbędnej infrastruktury socjalnej,
2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowania na świadczenia pomocy społecznej,
3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
4) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i
rodzin,
5) pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom
i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania
w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
§ 4.
Zadania, o których mowa w § 3, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej osiąga poprzez realizację zadań
własnych i zleconych gminie wynikających z ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.).
§ 5
Do postępowania w sprawach świadczeń pomocy społecznej /z wyjątkiem przyznawania na podstawie
umów/ mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego ze zmianami
wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej.ROZDZIAŁ IV
Zarządzanie i organizacja.
§ 6.
1. Pracą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kieruje kierownik, który zarządza
i reprezentuje go na zewnątrz. Kierownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej zatrudnia i
zwalnia Wójt Gminy Ustronie Morskie.
2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważniony jest do wydawania decyzji
administracyjnych w oparciu o Uchwałę Nr X/68/91 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia
9 kwietnia 1991r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ustroniu Morskim do wydawania decyzji administracyjnych.
3. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie Gminy coroczne
sprawozdanie z działalności oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
4. Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudnia i zwalnia kierownik.
§ 7.
Strukturę organizacyjną oraz zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej określa regulamin
organizacyjny, zatwierdzony przez Wójta Gminy Ustronie Morskie na wniosek kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


ROZDZIAŁ V
Gospodarka finansowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 8.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zarządza powierzonym mu majątkiem stanowiącym mienie
gminy Ustronie Morskie.
§ 9.
Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowana jest z budżetu wojewody oraz z
budżetu gminy.
§ 10.
Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Wójta Gminy
Ustronie Morskie.
§ 11
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami w jednostkach budżetowych.


ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe.
§ 12.
Nadzór nad działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej sprawuje Wójt Gminy Ustronie
Morskie.
§ 13.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej używa pieczęci z napisem: Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej 78 – 111 Ustronie Morskie ul. Osiedlowa 2 B
§ 14.
Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uchwala Rada Gminy w Ustroniu Morskim, która
jest także upoważniona do dokonania jego zmian.
§ 15.
Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
 

© 2011 Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 535
ustronie-mor@post.pl, www.ustronie-morskie.pl