Oficjalna strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

Sprawienie pogrzebu

Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

  1. Obowiązek sprawienia pogrzebu dotyczy osób samotnych, nie posiadających rodziny, którzy nie otrzymują świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
  2. Sprawić pogrzeb można osobie samotnej nie posiadającej rodziny, ale otrzymującej świadczenia z ubezpieczenia społecznego w ramach zasiłku pogrzebowego, który przysługuje osobie ubezpieczonej.
  3. Obowiązek sprawienia pogrzebu dotyczy osób, których tożsamości nie ustalono z uwagi na ich nagły zgon i brak dokumentów tożsamości (nn).
  4. Rodzina, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego, a  członkowie rodziny nie są zatrudnieni oraz nie pobierają świadczeń z  ubezpieczenia społecznego, jak też nie posiadająca osób zobowiązanych do alimentacji może ubiegać się o zasiłek celowy na sprawienie pogrzebu członka rodziny, który tez nie był ubezpieczony.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek – w przypadku rodziny ubiegającej się o zasiłek celowy na sprawienie pogrzebu.
  2. Zaświadczenia o dochodach.
  3. Akt zgonu osoby.
  4. Inne, dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego.
  5. W przypadku osoby nieznanej (nn) zgłoszenie z Policji lub Prokuratury o konieczności sprawienia pogrzebu.


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Decyzje wydawane są w formie pisemnej w terminie 30. dni od dnia złożenia podania. Wydanie decyzji o  przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku celowego na sprawienie pogrzebu wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (rodzinnego).

Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego (w sprawach niecierpiących zwłoki wywiad przeprowadza się w terminie 2. dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia).

W toku wywiadu ustala się sytuację osobistą i majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się o przyznanie pomocy.

W przypadku zgłoszenia wniesionego na piśmie przez Policję lub Prokuraturę, o konieczności pochowania zwłok osoby o nieznanej tożsamości, wystawiane jest zlecenie do Zarządu Zieleni Miejskiej o  dokonanie pochówku, która następnie obciąża Ośrodek stosowną fakturą.


Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie ul. Władysława Andersa 34 za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w  terminie 14. dni od dnia doręczenia decyzji.


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 12. marca 2004r. o pomocy społecznej (dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)

© 2011 Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 535
ustronie-mor@post.pl, www.ustronie-morskie.pl