Oficjalna strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Składka na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z przepisami o  powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, jest opłacana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające ubezpieczeniu z innego tytułu.


Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek,
  2. Dowód osobisty,
  3. Zaświadczenia o dochodach,
  4. Inne, dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Decyzje wydawane są w formie pisemnej w terminie 30. Dni od dnia złożenia wniosku. Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (rodzinnego). Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego w terminie 14. dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z  pomocy społecznej lub o zmianie sytuacji osobistej i majątkowej osoby lub rodziny korzystającej z pomocy.

W sprawach niecierpiących zwłoki wywiad przeprowadza się w terminie 2. dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia. W toku wywiadu ustala się sytuację osobistą i majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się o przyznanie pomocy.


Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Koszalinie ul. Władysława Andersa 34 za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim, w 2-3 w terminie 14. dni od dnia doręczenia decyzji.


Podstawa prawna:

  1. Kodeks Postępowania Administracyjnego
  2. Ustawa z dnia 12. marca 2004r. o pomocy społecznej (dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 153 z późn. zm.)

© 2011 Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 535
ustronie-mor@post.pl, www.ustronie-morskie.pl