Oficjalna strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

Składka na ubezpieczenie emerytalno – rentowe

Za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długtrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobe w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekujacej sie nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobe w rodzienie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje, która w dniu złożenia wniosku o przyznania świadczenia:

  1. ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat
  2. posiada okres ubezpieczeniowy (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.


Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek,
  2. Dowód osobisty,
  3. Zaświadczenie z ZUS określające jakim okresem składkowym i  nieskładkowym legitymuje się osoba ubiegająca się o zasiłek stały lub gwarantowany zasiłek okresowy,
  4. Zaświadczenia o dochodach,
  5. Inne, dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Decyzje wydawane są w formie pisemnej w terminie 30. dni od dnia złożenia wniosku. Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (rodzinnego). Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego w terminie 14. Dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia o  pomocy społecznej lub o zmianie sytuacji osobistej i majątkowej osoby lub rodziny korzystającej z pomocy.

W sprawach niecierpiących zwłoki wywiad przeprowadza się w terminie 2. Dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia. W toku wywiadu ustala się sytuację osobistą i majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się o przyznanie pomocy.


Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Koszalinie ul. Władysława Andersa 34 za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim, w 2-3 w terminie 14. dni od dnia doręczenia decyzji.


Podstawa prawna:

  1. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  2. Ustawa z dnia 12. marca 2004r. o pomocy społecznej (dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie MPiPS z dnia 18 września 2001 r. w sprawie wywiadu środowiskowego (…) Dz. U. z 2001 r., Nr 114, poz. 1220.

© 2011 Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 535
ustronie-mor@post.pl, www.ustronie-morskie.pl