Oficjalna strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

Projekt Jesteśmy aktywni

 

Projekt współfinansowany

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

UCZESTNIKÓW

 DO PROJEKTU „JESTEŚMY AKTYWNI”

– EDYCJA 2013

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Morskim ogłasza nabór osób chętnych

do wzięcia udziału w kolejnej

edycji projektu systemowego „Jesteśmy aktywni”,

współfinansowanego przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

W ramach projektu oferujemy:

·  szkolenia zawodowe oraz kursy

·  wsparcie psychologa, doradcy zawodowego oraz innych

  specjalistów

·  wsparcie dochodowe

·  ubezpieczenie NNW

 

 

Projekt „Jesteśmy aktywni” skierowany jest do:

·  bezrobotnych,

·  nieaktywnych zawodowo,

·  zatrudnionych,

·  w wieku aktywności zawodowej ( 15 – 64 lata ),

·  korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu

 przepisów o pomocy społecznej,

·   osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie

  o niepełnosprawności.

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w w/w projekcie prosimy o zgłaszanie się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim, ul. Osiedlowa 2B. Osobą uprawnioną do udzielania informacji w w/w sprawie jest Pani Małgorzata Hawańczak tel.(0-94) 35 14 177.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!!!

                       

PROTOKÓŁ

zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro

1. Przedmiot zamówienia:

robota budowlana                                            

dostawa                                                     

usługa                                                                      X

na: przeprowadzenie kursu

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i  przeprowadzenie kursu języka niemieckiego  dla 12  uczestników projektu „Jesteśmy aktywni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałnie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

3. Rozeznanie rynku:

  1. Zapytanie skierowano do :

1)     Usługi  Edukacyjne „eduCafe” Dominika Pfeif

ul. Walki Młodych  24/10

78 – 100 Kołobrzeg, e-mail: educafe@o2.pl

2)     Blue House s.c. Justyna Szymańska – Blackler, Sławomir Krakowski

Plac Wolności 6,

78 – 400 Szczecinek, e-mail: kolobrzeg@bluehouse.pl

3)     Szkoła Języków Obcych Europa s.c.  Bartłomiej Wągrowski, Anna Wągrowska

ul. Łopuskiego 23

78 – 100 Kołobrzeg, e-mail: biuro@szkolaeuropa.pl

 

 

Zapytania skierowano za pośrednictwem  poczty elektronicznej  oraz zamieszczono ogłoszenie na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej : www.gops.ustronie-morskie.pl .

 

  1. Zestawienie  Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze  streszczeniem oceny  i porównania złożonych ofert, zawierającym  punktację przyznaną ofertą:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba pkt w  kryterium

            ( cena – 100% )

Razem liczba pkt

1.

Szkoła Języków Obcych Europa s.c.  Bartłomiej Wągrowski, Anna Wągrowska

ul. Łopuskiego 23

78 – 100 Kołobrzeg

98,00 pkt

 

( 6 500,00 brutto – cena jednostkowa na jedną osobę )

 

98 pkt

2.

Usługi  Edukacyjne „eduCafe”  Dominika Pfeif

ul. Walki Młodych  24/10

78 – 100 Kołobrzeg

              100,00 pkt

 

( 6 360,00 brutto - cena jednostkowa na jedną  osobę )

 

100 pkt

 

C.    Wybór oferty

Po analizie otrzymanych ofert wraz z wymaganymi dokumentami  dokonano wyboru najkorzystniejszej  oferty. Jest to oferta złożona przez:

 

Usługi  Edukacyjne „eduCafe”  Dominika Pfeif

ul. Walki Młodych  24/10

78 – 100 Kołobrzeg

 

 

                                                                                                                  Zatwierdzam:

                                                                                                                                          Kierownik GOPS

                                                                                                                                         Izabela Poznańska        

 

Sporządził:

                       Koordynator projektu -  Małgorzata Hawańczak

Partnerski projekt systemowy „Jesteśmy aktywni” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest:

rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa funkcjonowania instytucji pomocy społecznej, a także poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
realizuje projekt „Jesteśmy aktywni”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zobacz poszczególne edycje projektów:

© 2011 Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 535
ustronie-mor@post.pl, www.ustronie-morskie.pl