Oficjalna strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

Kierownictwo

Izabela Poznańska
tel. 094 35 14 176 i.poznanska@ustronie-morskie.pl 

Do zadań kierownika GOPS należy:

 1. reprezentowanie GOPS na zewnątrz,
 2. opracowywanie rocznych planów finansowych GOPS,
 3. zapewnienie prawidłowego i racjonalnego wykonania planów finansowych,
 4. współpraca z właściwymi Komisjami Rady Gminy,
 5. realizacja uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie,
 6. zapobieganie zjawiskom rodzącym zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz ich analiza i ocena,
 7. współdziałanie i koordynowanie działalności w zakresie pomocy społecznej z instytucjami, organizacjami społecznymi, państwowymi i  kościelnymi,
 8. składanie Radzie Gminy rocznych sprawozdań z działalności GOPS oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 9. zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników GOPS,
 10. zabezpieczenie mienia GOPS,
 11. prowadzenie polityki kadrowej zapewniającej efektywne wykonywanie zadań GOPS,
 12. wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych.

© 2011 Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 535
ustronie-mor@post.pl, www.ustronie-morskie.pl