Oficjalna strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

Kierowanie do domów pomocy społecznej

W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę, osoba wymagająca całodobowej opieki może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej.


Wymagane dokumenty:

 1. Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu lub za jej zgodą wniosek przedstawiciela ustawowego.
 2. Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego , do decyzji załącza się zgodę osoby na ponoszenie opłaty oraz potrącenie jej z zasiłku stałego.
 3. Decyzja organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury.
 4. Oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty.
 5. Inne, wskazane przez pracownika socjalnego dokumenty.

Odpłatność:

Zasady odpłatności zostały określone w art. 60-64 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.).

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wynoszą:

 1. Mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w  przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu.
 2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:
  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochody pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium,
  2. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
 3. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej- w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w  domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2.


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji kierującej do domu pomocy społecznej wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (rodzinnego). Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego w  terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W sprawach niecierpiących zwłoki wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia. W toku wywiadu ustala się sytuację osobistą i majątkową osoby.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzje kierujące, ustalające opłatę za pobyt i odmawiające skierowania do domu pomocy społecznej. Decyzje o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej.

W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w  domu pomocy społecznej.


Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie ul. Władysława Andersa 34 za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Podstawa prawna:

 1. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z  pomocy społecznej (Dz.U. nr 135, poz. 950)
 3. art. 54-66 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego Dz. U. Nr 77 poz. 672
 5. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej.

© 2011 Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 535
ustronie-mor@post.pl, www.ustronie-morskie.pl