Oficjalna strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

Jesteśmy aktywni – 2010

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim kontynuuje  realizację
PROJEKTU SYSTEMOWEGO „JESTEŚMY AKTYWNI” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
III EDYCJA 2010 ROK


Od stycznia 2010r. do grudnia 2010r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim trwa realizacja projektu systemowego „Jesteśmy aktywni” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej , Działanie 7.1. Rozwój i  upowszechnianie aktywnej integracji.

Beneficjentami projektu jest 8 osób z terenu gminy Ustronie Morskie, w  tym sześć kobiet dwóch mężczyzn, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w GOPS Ustronie Morskie. Na czas trwania projektu uczestniczy objęci zostali ubezpieczeniem NW.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w ramach projektu „Jesteśmy aktywni” w 2010r. realizował aktywną integrację: zawodową, edukacyjną, społeczną i zdrowotną oraz pracę socjalną.

W ramach zadania: aktywna integracja przeprowadzono następujące warsztaty oraz szkolenia w następujących miesiącach:

ZAWODOWA

 • szkolenie „ Pokojowa z rozszerzonym językiem niemieckim” -  V – VII 2010r. Wzięły udział trzy kobiety.
 • szkolenie „Ogrodnik terenów zielonych” – IV – V 2010r. Uczestniczyło dwóch mężczyzn.
 • szkolenie „ Kelner – barman z elementami języka niemieckiego” – VII – X 2010r. Uczestniczyła jedna kobieta.

EDUKACYJNA

 • kurs języka niemieckiego -  V – VI 2010r. – 40 godzin
 • warsztaty z zakresu bukieciarstwa i florystyki – X – XI 2010r. – 30 godzin

W ramach tych warsztatów została zorganizowana wystawa florystyczna
pt: „Florystyka i My”  w dniu 18 listopada 2010r. w Galerii Nadbrzeżnej w  Ustroniu Morskim, na której uczestnicy projektu przedstawili swoje prace artystyczne wykonane podczas  w/w warsztatów.

SPOŁECZNA

 • indywidualne  poradnictwo psychologiczne – IV – VI 2010r. – 40 godzin
 • warsztaty z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej – XI 2010r. – 20 godzin
 • warsztaty kształtowania wizerunku – XI 2010r. – 25 godzin
 • warsztaty z doradcą zawodowym – IX – XI 2010r. – 30 godzin

ZDROWOTNA

 • poradnictwo z zakresu profilaktyki uzależnień – IX – X 2010r. – 40 godzin
 • warsztaty z zakresu rozwiązywania problemów rodzinnych – IX – X 2010r. – 30 godzin
 • kurs udzielania pierwszej pomocy – IX 2010r. – 6 godzin
 • badania okresowe z wpisem do książeczki – IX 2010r.

Przez cały okres realizacji projektu świadczyliśmy uczestnikom projektu pracę socjalną.

Poza uczestnictwem w warsztatach i szkoleniach beneficjenci otrzymali wsparcie finansowe , w postaci zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych, z przeznaczeniem na działania o charakterze aktywizacyjnym.

Projekt „ Jesteśmy aktywni” – III edycja 2010r.

 1. wartość projektu – 123 129,60 PLN, w tym: środki z EFS oraz budżetu państwa – 110 816,64 PLN, środki własne – 12 312,96 PLN.
 2. w projekcie wzięło udział łącznie 8 uczestników ( 6 kobiet i 2 mężczyzn ); jedna uczestniczka przerwała swój udział, na jej miejsce została zakwalifikowana inna osoba.
 3. działania projektowe zostały wykonane przez następujące osoby prowadzące poszczególne zajęcia:
  1. Jerzy Łukomski – indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz poradnictwo z zakresu profilaktyki uzależnień
  2. Małgorzata Bojańczyk – warsztaty z zakresu rozwiązywania problemów rodzinnych
  3. Anna Kontak – kur języka niemieckiego
  4. Magdalena Kieruzel – warsztaty z zakresu bukieciarstwa i florystyki
  5. Teresa Gębczyńska – warsztaty z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej
  6. Maria Żymańczyk – warsztaty kształtowania wizerunku
  7. Lidia Ciszkowska – warsztaty z doradcą zawodowym
  8. Lek. med. Grzegorz Tomczyk; Poradnia Medycyny Pracy – kurs udzielania pierwszej pomocy, badania okresowe z wpisem do książeczki
  9. Centrum Kształcenia Zawodowego i Nadzoru BHP Marek Kalisz – szkolenia zawodowe
 4. Świadczenia z pomocy społecznej o charakterze aktywizacyjnym dla uczestników projektu wyniosły  łącznie 12 312,96 PLN, tj. średnio na uczestnika 256,52 PLN

© 2011 Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 535
ustronie-mor@post.pl, www.ustronie-morskie.pl