Oficjalna strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

Gorący posiłek w szkole

Gorący posiłek dla dzieci w okresie nauki w szkole przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek.
 2. Dowód osobisty.
 3. Zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto ( po odjęciu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) z  miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z  miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania (…).
 4. Karta bezrobotnego z wpisem potwierdzającym ostatnią wizytę w  urzędzie pracy oraz decyzja urzędu pracy lub zaświadczenie o  zaliczeniu do bezrobotnych z prawem lub bez prawa do zasiłku,
 5. Osoba niepełnosprawna – jeden z wymienionych dokumentów:
  1. orzeczenie Komisji do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia,
  2. orzeczenie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
  3. orzeczenie Lekarza Orzecznika z ZUS.
 6. Emeryt (rencista) powinien dostarczyć odcinek emerytury (renty) z poprzedniego miesiąca,
 7. Inne, wskazane przez pracownika socjalnego dokumenty.

Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole.


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Decyzje wydawane są w formie pisemnej w terminie 30. dni od dnia złożenia podania.

Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (rodzinnego).

Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego w terminie 14. dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia lub o zmianie sytuacji osobistej i majątkowej osoby lub rodziny korzystającej z pomocy. W sprawach nie cierpiacych zwłoki wywiad przeprowadza się w terminie 2. dni od dnia powzięcia wiadomości o  potrzebie przyznania świadczenia.

W toku wywiadu ustala się sytuację osobistą i majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się o przyznanie pomocy.


Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Koszalinie ul. Władysława Andersa 34 za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w terminie 14. dni od dnia doręczenia decyzji.


Podstawa prawna:

 1. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 2. Ustawy z dnia 12. marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 29. grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005r. Nr 267 poz. 2259).
 4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7. lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2006r. Nr 25 poz. 186)
 5. Uchwała Nr XXVIII/169/05 z dnia 30.03.2005r. Rady Gminy w Ustroniu Morskim w sprawie zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej.
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie wywiadu środowiskowego (…) – Dz. U. z 2001 r., Nr 114, poz. 1220.

© 2011 Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 535
ustronie-mor@post.pl, www.ustronie-morskie.pl