Oficjalna strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

Fundusz alimentacyjny

Kto może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Fundusz alimentacyjny oznacza kwotę wypłacaną przez organ właściwy wierzyciela osobie uprawnionej na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.

O świadczenia z funduszu alimentacyjnego może wystąpić osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji (zał. Nr 5 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 136, poz.855)zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

osoba uprawniona – oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna;

bezskuteczność egzekucji – oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w Szczególności z powodu:

  1. braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
  2. braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł.
Przy ustalaniu prawa do funduszu do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanej zaliczki ani świadczeń z funduszu alimentacyjnego

W okresie zasiłkowym 2013/2014 tj. od 01.10.2013r. do 30.09.2014r. wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy czyli za rok 2012.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
2. jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;
3. zawarła związek małżeński.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Jak są wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.
W przypadku utraty ważności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności i uzyskania ponownego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba złożyła wniosek o  ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w terminie 3 miesięcy od dnia ponownego wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z  dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z  funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

WAŻNE! GDY WYMAGANE DOKUMENTY ZOSTAŁY DOŁĄCZONE DO WNIOSKU O ZASIŁEK RODZINNY NIE MA KONIECZNOŚCI DOSTARCZANIA ICH POWTÓRNIE DLA POTRZEB FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO.

Wyjątkiem jest:

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (zał. Nr 2 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 855)
oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prowadzenia działalności gospodarczej rozliczanej na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej (zał. Nr 3 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 855)
oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (zał. Nr 4 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 855)
I. Dokumenty dotyczące osoby ubiegającej się/osoby wychowującej dziecko uprawnione do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
1. Potwierdzenie tożsamości i miejsca zamieszkania – kopia dowodu osobistego, aktualne potwierdzenie zameldowania stałego/czasowego (zaświadczenie takie ważne jest 2 miesiące od daty wydania),
2. Stan cywilny wnioskodawcy (w przypadku osoby pełnoletniej ubiegającej się o zaliczkę-stan cywilny osoby, przez którą jest wychowywana)
• kawaler/panna – brak dokumentu
• żonaty/zamężna – dowód osobisty lub akt małżeństwa jeśli dane w dowodzie osobistym są nieaktualne
• separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację
• rozwiedziony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
• wdowa/wdowiec- akt zgonu małżonka
4. Dochód:( Dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny)
a) Rozliczenie na zasadach ogólnych (obligatoryjnie):
• zaświadczenie z WŁAŚCIWEGO urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (zał. Nr 2 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 136, poz.855)
• oświadczenie wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym (zał. Nr 4 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 136, poz.855)
b) Gospodarstwo rolne (opcjonalnie):
• zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub nakaz płatniczy za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy.
c) Działalność gospodarcza(opcjonalnie):
• oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub w  formie kary podatkowej (zał. Nr 3 Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 136, poz.855).
d) Dochód utracony (oznacza to utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej)
• dokument określający datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej)
• zaświadczenie określające wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu utraconego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy z  wyszczególnieniem:
o średniego miesięcznego przychodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu,
o średniego miesięcznego należnego podatku dochodowego od osób fizycznych
o średniej miesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu,
o średniej miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne
• w przypadku małżeństw- oddzielne zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach.
e) Dochód zyskany oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a  także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z  wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej)
• zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodu z pierwszego pełnego miesiąca jego uzyskania z wyszczególnieniem:
• przychodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu,
• należnego podatku dochodowego od osób fizycznych
• składki na ubezpieczenie społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne.
5. Inne dane:
a) Alimenty świadczone na rzecz innych osób w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:
• wyrok sądu lub ugoda sądowa zobowiązująca wnioskodawcę do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny
• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość wypłacanych alimentów.
II. Dokumenty dotyczące osoby uprawnionej (dziecka, na które wnioskodawca ubiega się o świadczenie)
• skrócony odpis aktu urodzenia lub zupełny akt urodzenia
• Jeśli dziecko jest niepełnosprawne:
• orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka
• zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej
Termin i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty przekazania przez komornika sądowego poprawnie wypełnionego zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji alimentów lub złożenia wniosku z pełną dokumentacją.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.źródło: http://www.mops.katowice.pl/?str=717

  1. braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
  2. braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w  przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł.
Przy ustalaniu prawa do funduszu do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanej zaliczki ani świadczeń z funduszu alimentacyjnego

W okresie zasiłkowym 2008/2009 tj. od 01.10.2008r. do 30.09.2009r. wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy czyli za rok 2007.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w  szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w  przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
2. jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;
3. zawarła związek małżeński.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Jak są wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.
W przypadku utraty ważności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności i uzyskania ponownego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba złożyła wniosek o  ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w terminie 3 miesięcy od dnia ponownego wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z  dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z  funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

WAŻNE! GDY WYMAGANE DOKUMENTY ZOSTAŁY DOŁĄCZONE DO WNIOSKU O ZASIŁEK RODZINNY NIE MA KONIECZNOŚCI DOSTARCZANIA ICH POWTÓRNIE DLA POTRZEB FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO.

Wyjątkiem jest:

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (zał. Nr 2 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 855)
oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prowadzenia działalności gospodarczej rozliczanej na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej (zał. Nr 3 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 855)
oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (zał. Nr 4 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 855)
I. Dokumenty dotyczące osoby ubiegającej się/osoby wychowującej dziecko uprawnione do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
1. Potwierdzenie tożsamości i miejsca zamieszkania – kopia dowodu osobistego, aktualne potwierdzenie zameldowania stałego/czasowego (zaświadczenie takie ważne jest 2 miesiące od daty wydania),
2. Stan cywilny wnioskodawcy (w przypadku osoby pełnoletniej ubiegającej się o zaliczkę-stan cywilny osoby, przez którą jest wychowywana)
• kawaler/panna – brak dokumentu
• żonaty/zamężna – dowód osobisty lub akt małżeństwa jeśli dane w dowodzie osobistym są nieaktualne
• separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację
• rozwiedziony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
• wdowa/wdowiec- akt zgonu małżonka
4. Dochód:( Dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny)
a) Rozliczenie na zasadach ogólnych (obligatoryjnie):
• zaświadczenie z WŁAŚCIWEGO urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (zał. Nr 2 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 136, poz.855)
• oświadczenie wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym (zał. Nr 4 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 136, poz.855)
b) Gospodarstwo rolne (opcjonalnie):
• zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub nakaz płatniczy za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy.
c) Działalność gospodarcza(opcjonalnie):
• oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub w  formie kary podatkowej (zał. Nr 3 Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 136, poz.855).
d) Dochód utracony (oznacza to utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej)
• dokument określający datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej)
• zaświadczenie określające wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu utraconego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy z  wyszczególnieniem:
o średniego miesięcznego przychodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu,
o średniego miesięcznego należnego podatku dochodowego od osób fizycznych
o średniej miesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu,
o średniej miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne
• w przypadku małżeństw- oddzielne zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach.
e) Dochód zyskany oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a  także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z  wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej)
• zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodu z pierwszego pełnego miesiąca jego uzyskania z wyszczególnieniem:
• przychodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu,
• należnego podatku dochodowego od osób fizycznych
• składki na ubezpieczenie społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne.
5. Inne dane:
a) Alimenty świadczone na rzecz innych osób w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:
• wyrok sądu lub ugoda sądowa zobowiązująca wnioskodawcę do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny
• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość wypłacanych alimentów.
II. Dokumenty dotyczące osoby uprawnionej (dziecka, na które wnioskodawca ubiega się o świadczenie)
• skrócony odpis aktu urodzenia lub zupełny akt urodzenia
• Jeśli dziecko jest niepełnosprawne:
• orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka
• zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej
Termin i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty przekazania przez komornika sądowego poprawnie wypełnionego zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji alimentów lub złożenia wniosku z pełną dokumentacją.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

© 2011 Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 535
ustronie-mor@post.pl, www.ustronie-morskie.pl