Oficjalna strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

becikowe- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Jednorazowa Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka


Kto może otrzymać zapomogę?
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje ojcu lub matce dziecka, a także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 złotych.
W bieżącym okresie zasiłkowym 2013/2014 trwającym od 1 listopada 2013 do 31 października 2014 należy wykazać dochody za rok 2012 uwzględniając zmiany wysokości dochodów pełnoletnich członków rodziny
W przypadku urodzenia się dziecka przed 1 stycznia 2013 jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przyznaje się bez względu na wysokość dochodu.
W przypadku objęcia opieką prawną, faktyczną lub przysposobienia przed dniem 1 stycznia 2013 nie uwzględnia się kryterium dochodowego.
Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.
Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Wysokość zapomogi
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1000 zł.
Wymagane dokumenty
1. Skrócony/pełny akt urodzenia dziecka (kopia oraz oryginał do wglądu)
2. Kopia dowodu osobistego wnioskodawcy (oraz oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia tożsamości oraz miejsca zamieszkania, jeśli wnioskodawcą jest ojciec dziecka konieczne jest również dostarczenie kopii oraz oryginału dowodu osobistego matki dziecka)
3. Należy podać nr PESEL dziecka/dzieci
4. Należy podać również nr konta osobistego (26 cyfr) na które ma być przelane świadczenie oraz dane osobowe drugiego z rodziców dziecka.
5. Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną (PDF, 84 KB) potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane kobiecie w ciąży co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży.
Zaświadczenie może być potwierdzone przez każdego lekarza bez względu na specjalizację, który na podstawie dostępnej dokumentacji potwierdzi pozostawanie kobiety w ciąży pod opieką lekarską (może to być między innymi karta przebiegu ciąży, dokumentacja medyczna znajdująca się w placówce opieki zdrowotnej, w której zarejestrowana jest kobieta, bądź dokumentacja medyczna przedstawiona przez ciężarną, która przebywała w innej części kraju lub za granicą)
Obowiązek dostarczenia zaświadczenia nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka

 

© 2011 Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 535
ustronie-mor@post.pl, www.ustronie-morskie.pl