Oficjalna strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

Aktualności

2016-12-28 Asystent rodziny - nabór

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim

ogłasza nabór na stanowisko

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim

 

 

Stanowisko: Asystent rodziny

Wymiar czasu pracy: umowa - zlecenie

 

Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie:

- wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,

- wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione:

·         a) szkoleniem z zakresu pracy z  dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,

·         b) studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. nr 149, poz. 887 z późn. zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

- średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

2. osoba kandydująca na stanowisko:

- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani    ograniczona

- wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

- umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej,

- otwartość na kontakt z ludźmi

 - wysoka kultura osobista

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny,

- systematyczna indywidualna praca z rodzinami wskazanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielanie im pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań

- w ramach wsparcia rodziny - współpraca z jednostkami administracji rządowej, samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

- udzielanie rodzinie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,

- wspieranie aktywności społecznej rodziny,

- pomaganie i edukowanie w kwestii racjonalnego zarządzania budżetem domowym,

- motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

- sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,

- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o której mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

Asystent rodziny prowadził będzie pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub miejscu wskazanym przez rodzinę. Praca może być wykonywana poza godzinami pracy pracowników socjalnych w tym w soboty.

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny - opatrzony klauzuląWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) i podpisany przez kandydata.

- życiorys (CV),

- kserokopia dowodu osobistego,

- kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

- oświadczenie o niekaralności, i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postepowanie karne,

- oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona lub ograniczona,

- oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny (w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu alimentacyjnego),

- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku asystenta rodziny.

 

Dokumenty należy składać w terminie : do 16.01.2017r.

- osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim

- pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Osiedlowa 1b 78-111 Ustronie Morskie

 

dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem : "Oferta zatrudnienia w GOPS - Asystent rodziny"

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 94 3514176

 

Share |
Czytaj także:
 INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim informuje, że od dnia 01-09-2017r. do 15-09-2017r. będą wydawane i przyjmowane wnioski na stypendium szkolne na rok 2017/2018   Kto może złożyć wniosek? • rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
• pełnoletni uczeń,
• dyrektor szkoły,
(Rodzice, opiekunowie prawni uczniów pełnoletnich powinni do wniosku dołączać upoważnienie podpisane przez pełnoletniego ucznia).

Kto może otrzymać?
• Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
• Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
• Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 930 z późn. zm.).

Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:
• jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
• zasiłku celowego;
• pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
• wartości świadczenia w naturze;
• świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
• świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016r. poz. 575).
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 930 z późn. zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium nie przysługuje:
• uczniom klas zerowych,
• uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Ustronie Morskie,
• uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Dokumentowanie wydatków:
Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę wydatków za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wydatków na cele edukacyjne dla uczniów według katalogu wydatków kwalifikowanych po przedłożeniu dowodu potwierdzającego poniesione wydatki wystawionego na wnioskodawcę, w formie gotówkowej, do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.

W roku szkolnym 2017/2018 obowiązują faktury, rachunki za:
• zakup podręczników od czerwca 2017r.,
• pozostałe materiały szkolne od lipca 2017r. do czerwca 2018r. – według wykazu wydatków kwalifikowanych,
• bilety za dojazdy do szkoły od września 2017r. do czerwca 2018r.

Wymagane dokumenty (odpowiednio do sytuacji ucznia):
• Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
• Zaświadczenie o wysokości:
- dochodu netto z zakładu pracy
- renty/emerytury (odcinek renty/emerytury)
- alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika lub decyzja z GOPS - funduszu alimentacyjnego),
• Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
• Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
• Zaświadczenie lub decyzja z GOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny).
• Zaświadczenie lub decyzja z GOPS o przyznaniu dodatku mieszkaniowego / dodatku energetycznego,
• Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z urzędu gminy albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł.

czytaj więcej »

© 2011 Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 535
ustronie-mor@post.pl, www.ustronie-morskie.pl