Oficjalna strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

Aktualności

2016-03-07 Asystent rodziny - nabór

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim

ogłasza nabór na stanowisko

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim

 

 

Stanowisko: Asystent rodziny

Wymiar czasu pracy: umowa - zlecenie

 

Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie:

- wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,

- wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione:

  • a) szkoleniem z zakresu pracy z  dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,

  • b) studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. nr 149, poz. 887 z późn. zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

- średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

2. osoba kandydująca na stanowisko:

- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani    ograniczona

- wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

- umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej,

- otwartość na kontakt z ludźmi

 - wysoka kultura osobista

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny,

- systematyczna indywidualna praca z rodzinami wskazanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielanie im pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań

- w ramach wsparcia rodziny - współpraca z jednostkami administracji rządowej, samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

- udzielanie rodzinie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,

- wspieranie aktywności społecznej rodziny,

- pomaganie i edukowanie w kwestii racjonalnego zarządzania budżetem domowym,

- motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

- sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,

- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o której mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

Asystent rodziny prowadził będzie pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub miejscu wskazanym przez rodzinę. Praca może być wykonywana poza godzinami pracy pracowników socjalnych w tym w soboty.

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny - opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) i podpisany przez kandydata.

- życiorys (CV),

- kserokopia dowodu osobistego,

- kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

- oświadczenie o niekaralności, i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postepowanie karne,

- oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona lub ograniczona,

- oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny (w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu alimentacyjnego),

- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku asystenta rodziny.

 

Dokumenty należy składać w terminie  : do 25.03.2016

- osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim

- pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Osiedlowa 1b 78-111 Ustronie Morskie

 

dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem : "Oferta zatrudnienia w GOPS - Asystent rodziny"

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 94 3514176

 

 

 

Share |
Czytaj także:
2018-07-17 Dobry Start 300+
Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. U z 2018 r. poz. 1061)  Rządowy program „ dobry start ” to 300 zł  jednorazowego świadczenia dla rodzin na dziecko rozpoczynające rok szkolny. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Świadczenie „dobry start” finansowane jest ze środków budżetu państwa.   Od 1 lipca wniosek o świadczenie dobry start można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej Przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim (właściwym dla miejsca zamieszkania) lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się 1 sierpnia. Osoba do kontaktu: Klaudia Lulewicz-podinspektor  tel. 0943514050 czytaj więcej »

© 2011 Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 535
ustronie-mor@post.pl, www.ustronie-morskie.pl