Oficjalna strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

Aktualności

  

Protokół - Szkolenie zawodowe "Konserwator-elektryk"

2018-07-17 Dobry Start 300+
Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. U z 2018 r. poz. 1061)  Rządowy program „ dobry start ” to 300 zł  jednorazowego świadczenia dla rodzin na dziecko rozpoczynające rok szkolny. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Świadczenie „dobry start” finansowane jest ze środków budżetu państwa.   Od 1 lipca wniosek o świadczenie dobry start można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej Przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim (właściwym dla miejsca zamieszkania) lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się 1 sierpnia. Osoba do kontaktu: Klaudia Lulewicz-podinspektor  tel. 0943514050 czytaj więcej »
2018-01-08 INFORMACJA
 INFORMACJA   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej     informuje, że w dniu 15.01.2018 r. będzie NIECZYNNY   w związku  z dniem przysługującym w zamian za święta przypadające w sobotę       zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2018            czytaj więcej »
2017-12-29 INFORMACJA
 INFORMACJA     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim   informuje, że w dniu 29.12.2017r. (piątek)   będzie czynny w godz. 07:30-12:00 czytaj więcej »
 INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim informuje, że od dnia 01-09-2017r. do 15-09-2017r. będą wydawane i przyjmowane wnioski na stypendium szkolne na rok 2017/2018   Kto może złożyć wniosek? • rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
• pełnoletni uczeń,
• dyrektor szkoły,
(Rodzice, opiekunowie prawni uczniów pełnoletnich powinni do wniosku dołączać upoważnienie podpisane przez pełnoletniego ucznia).

Kto może otrzymać?
• Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
• Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
• Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 930 z późn. zm.).

Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:
• jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
• zasiłku celowego;
• pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
• wartości świadczenia w naturze;
• świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
• świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016r. poz. 575).
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 930 z późn. zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium nie przysługuje:
• uczniom klas zerowych,
• uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Ustronie Morskie,
• uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Dokumentowanie wydatków:
Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę wydatków za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wydatków na cele edukacyjne dla uczniów według katalogu wydatków kwalifikowanych po przedłożeniu dowodu potwierdzającego poniesione wydatki wystawionego na wnioskodawcę, w formie gotówkowej, do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.

W roku szkolnym 2017/2018 obowiązują faktury, rachunki za:
• zakup podręczników od czerwca 2017r.,
• pozostałe materiały szkolne od lipca 2017r. do czerwca 2018r. – według wykazu wydatków kwalifikowanych,
• bilety za dojazdy do szkoły od września 2017r. do czerwca 2018r.

Wymagane dokumenty (odpowiednio do sytuacji ucznia):
• Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
• Zaświadczenie o wysokości:
- dochodu netto z zakładu pracy
- renty/emerytury (odcinek renty/emerytury)
- alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika lub decyzja z GOPS - funduszu alimentacyjnego),
• Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
• Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
• Zaświadczenie lub decyzja z GOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny).
• Zaświadczenie lub decyzja z GOPS o przyznaniu dodatku mieszkaniowego / dodatku energetycznego,
• Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z urzędu gminy albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł.

czytaj więcej »
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim 
informuje, iż w dniu 17.11.2016r. od godz. 12.00 przy Urzędzie Gminy 
będą wydawane jabłka dla mieszkańców gminy Ustronie Morskie.


(pracownice GOPS będą wydawać kartki osobom uprawnionym bezpośrednio w Sali Konferencyjnej przy Urzędzie Gminy).
czytaj więcej »
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim informuje o przystąpieniu do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2021. W związku z tym zapraszamy mieszkańców gminy do wypełnienia anonimowych ankiet „ Problemy społeczne w opinii mieszkańców oraz „ Równość szans kobiet i mężczyzn”. Druki ankiet dostępne są od dzisiaj do dnia 30.09.2016 zarówno w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jak i w Urzędzie Gminy ( obok okienka podawczego) Ponadto udostępniamy je do pobrania w pliku PDF z możliwością wydrukowania i oddania w GOPS lub w Urzędzie Gminy. Zachęcamy mieszkańców do wypełniania ankiet i wyrażania swoich opinii w ważnych dla nas wszystkich tematach społeczności lokalnej. Izabela Poznańska ,kierownik GOPS w Ustroniu Morskim http://www.ustronie-morskie.pl/upload/file/GOPS/Ankieta_Problemy_w_opinii_mieszkancow.pdf

http://www.ustronie-morskie.pl/upload/file/GOPS/Ankieta_Rownosc_szans.pdf   czytaj więcej »
2016-05-25 INFORMACJA
 W DNIU 27.05.2016R.(PIĄTEK) GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W USTRONIU MORSKIM BĘDZIE CZYNNY DO GODZ. 13:00 czytaj więcej »
2016-04-11 INFORMACJA
INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim informuje, iż w dniu 18.04.2016r. od godz. 11.00 przy Urzędzie Gminy będą wydawane jabłka dla mieszkańców gminy Ustronie Morskie ( pracownice GOPS będą wydawać kartki osobom uprawnionym bezpośrednio w Sali Konferencyjnej przy Urzędzie Gminy ). czytaj więcej »
Szanowni Państwo,

na stronie naszego resortu umieściliśmy komunikat co robić w sytuacji, gdy we wniosku Rodzina 500 plus popełniono błędy.  http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,7811,poprawianie-bledow-we-wnioskach-rodzina-500-plus.html


Dziękuję za pomoc i pozdrawiam,
Alicja Lesiakowska

Biuro Promocji i Mediów
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

+48 22 661 11 44
alicja.lesiakowska@mpips.gov.pl
@mrpips_rp czytaj więcej »
 Zdrowych i Pogodnych Świąt Wielkanocnych,pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego nastroju, serdecznych spotkań z najbliższymioraz wesołego "Alleluja" życzą Kierownik wraz z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim   czytaj więcej »
OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016   Dział Świadczeń Rodzinnych przypomina, że nowy okres zasiłkowy 2015/2016 rozpoczyna się 1 listopada 2015 roku i trwa do 31 października 2016. Poprawnie wypełnione wnioski wraz z dokumentami będą przyjmowane na nowy okres zasiłkowy od dnia 1 września 2015 roku.    Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczenia rodzinnego, od dnia 01 listopada 2015 r. wynosi: 674,00 zł., a gdy w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko, wynosi 764,00 zł.
- W przypadku złożenia wniosku do dnia 30 września 2015 r. – wypłata świadczenia za miesiąc listopad następuje w listopadzie 2015 r. (to jest, do końca miesiąca listopada)
- W przypadku złożenia wniosku po dniu 30 września 2015 r. – wypłata świadczeń za miesiąc listopad następuje w grudniu 2015 r. (to jest, do końca miesiąca grudnia 2015 r.).
PRZYPOMINAMY o konieczności kompletowania odpowiednich dokumentów, w tym zaświadczeń dokumentujących wysokość osiągniętych dochodów przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny uzyskanych w roku 2014. czytaj więcej »
  OGŁOSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Ustroniu Morskim informuje, że wnioski wraz z wymaganą dokumentacją dotyczącą dożywiania dzieci w szkole od 1 października 2015r. należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Ustroniu Morskim do dnia 15.09.2015r.  
Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 684,00zł, a od dnia 01.10.2015r. 771,00zł.
 
Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju pracowników socjalnych tel. 94 35 14 177.
 
czytaj więcej »
2015-02-27 INFORMACJA
INFORMACJA   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim informuje, że od poniedziałku 02 marca 2015r. w godzinach 10:00 – 14:00 osoby potrzebujące mogą zgłaszać się po odbiór jabłek
czytaj więcej »
PODZIĘKOWANIE
2015-02-24 PODZIĘKOWANIE
Podziękowanie     Solidaryzując się z rodzinami ofiar tragedii w Makowie dziękujemy:   pracownikom Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim
oraz funkcjonariuszom Posterunku Policji w Ustroniu Morskim, którzy wspólnie z Nami przyłączyli się do zbiórki pieniędzy.   Łącznie zebraliśmy i przekazaliśmy dzieciom Reni i Małgosi: 545,00 zł   czytaj więcej »

© 2011 Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 535
ustronie-mor@post.pl, www.ustronie-morskie.pl